23 mrt 2022 13:06

Persbericht van de Thematische Vergadering Drugs van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid

De Thematische Vergadering Drugs (TVD) keurt een interfederale aanpak goed over het bestrijden van gokverslavingen en neemt enkele strategische beslissingen voor een interfederaal alcohol- en tabaksbeleid. In de komende weken en maanden worden de concrete acties en maatregelen rond alcohol en tabak verder uitgewerkt in samenwerking met experten en het maatschappelijk middenveld. 

Gokken

De prevalentie van een gokstoornis wordt geschat op 0,4 à 4,2% doorheen het leven. Deze stoornissen kunnen leiden tot grote financiële, relationele, sociale en mentale problemen, waardoor een multidisciplinair en gecoördineerd beleid noodzakelijk is. De TVD heeft vandaag haar goedkeuring gegeven over een interfederaal beleidsplan rond gokken. De doelstellingen van het interfederaal plan zijn (a) het voorkomen dat het aantal problematische gokkers toeneemt, (b) het adequaat begeleiden en zorg kunnen bieden aan problematische gokkers en (c) de problematiek beter op te volgen. Heel wat acties moeten bijdragen aan het realiseren van deze doelstellingen. Het gaat onder meer om: versterken van educatie bij de brede bevolking en kwetsbare groepen, opleiden van medewerkers uit de eerstelijnsgezondheidszorg, bijkomend beperken van de toegang tot gok- en spelmogelijkheden, verhogen van de minimumleeftijd naar 21 jaar voor sportweddenschappen, betere controle op de naleving van de kansspelwetgeving, versterken van het aanbod van ambulante zorg (waaronder vroeginterventie), stimuleren van wetenschappelijk onderzoek, … Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de genderdimensie van het fenomeen. Voor het formuleren van deze concrete acties is beroep gedaan op advies van de Hoge Gezondheidsraad en meerdere experten.  Dit plan is integraal goedgekeurd door de TVD en zal dus onmiddellijk uitgevoerd worden.

Alcohol

Wat het alcoholbeleid betreft, heeft de TVD een voorstel van interfederale strategie 2023-2028 goedgekeurd met het oog op het verminderen van het schadelijk gebruik van alcohol. Het consumeren van méér dan 10 eenheden alcohol per week, het drinken van 6 eenheden alcohol in een tijdsspanne van twee uur, alcoholverslaving, maar ook het rijden onder invloed, of alcoholgebruik net vóór of tijdens de zwangerschap (of tijdens de borstvoedingsperiode), … worden hierin gezien als schadelijk alcoholgebruik. Het doen dalen van dergelijke vormen van alcoholgebruik is dus de algemene doelstelling van dit ontwerp. Daarnaast bevat het ontwerp ook specifieke doelstellingen zoals intensifiëring van preventie en gezondheidspromotie, verbeteren van de toegang tot de zorg, verminderen van het aantal doden en zwaargewonden op de weg als gevolg van alcohol, verhogen van de efficiëntie van de beperkende regels rond alcoholreclame en de verkoop van alcohol maar ook een reflectie over de prijs van alcoholische dranken. Wetenschappers en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld zullen in de komende weken gehoord worden met het oog op het formuleren van concrete, coherente, realiseerbare en wetenschappelijk gevalideerde maatregelen.

Tabak

Het “ontwerp van interfederale strategie tabak 2022-2028 voor een rookvrije generatie” streeft een duidelijke ambitie na. Het doel is om tegen 2028 te komen tot een daling in de dagelijkse consumptie van tabaksproducten naar 10%, en in een dagelijkse consumptie van tabaksproducten in de leeftijdsgroep van 15-24 jaar naar 6%. Ook hier zijn acties opgenomen rond verkoop, reclame en gezondheid en zal bijzondere aandacht gaan naar de genderdimensie.  De acties worden in de komende maanden geconcretiseerd door, onder meer, de reglementering van tabaksproducten, fiscaliteit, preventie, rookstophulp en wetenschappelijk onderzoek.

 

Tenslotte zijn nog enkele andere thema’s en dossiers behandeld, zoals de druggerelateerde prioriteiten in het veiligheidsbeleid en de evaluatieresultaten van het drugsbeleid sinds 2001. Er wordt eveneens verder gereflecteerd over de wettelijke aspecten van de risicobeperkende gebruiksruimtes in de steden Luik en Brussel. De TVD heeft alvast akte genomen van drie scenario’s van mogelijke juridische acties en deze zijn nog voorwerp van verdere discussie. 

Al deze thema’s worden nu verder uitgewerkt door de Algemene Cel Drugsbeleid.

Méér informatie is beschikbaar op www.drugbeleid.be.

 

Contact : Arne Brinckman, woordvoerder van Minister Frank Vandenbroucke, voorzitter Thematische Vergadering Drugs van de IMC Volksgezondheid, tel +32 476 28 83 13, email: arne.brinckman@vandenbroucke.fed.be

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.