30 mrt 2015 14:58

Perscommuniqué n.a.v. de goedkeuring van de ‘Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren’ door de IMC Volksgezondheid op 30 maart 2015

De federale en regionale ministers van Volksgezondheid hebben in de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid de ‘Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren’ goedgekeurd. De Gids bevat een algemeen kader en 36 concrete acties. De realisatie van de acties wordt gepland, opgevolgd en geëvalueerd.

De Gids is de vrucht van een intense samenwerking tussen de verschillende overheden en de sector. Zij vonden inspiratie onder andere in rapporten van de Wereldgezondheidsorganisatie, adviezen van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg en van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen.

 

De Gids legt krijtlijnen vast van een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren. Cruciaal is dat het nieuwe beleid, integratie en continuïteit in de acties van alle betrokken zorgactoren nastreeft. Doel is dat de hulp die aan jongeren wordt geboden door verschillende diensten en niveaus, naadloos verloopt en de hulpverleningsorganisaties die nu bestaan, beter en vlotter met mekaar samenwerken om in te spelen op de behoeften van kinderen en jongeren en hun omgeving.

 

Fundamenteel is daarbij dat de ambulante begeleiding en hulp versterkt wordt zodat jongeren zo lang mogelijk in hun eigen leef- en leeromgeving kunnen blijven, bij voorkeur bij hen thuis. Eén van de grote voordelen is dat ouders van bij de start actief betrokken zijn bij de hulpverlening. Deze aanpak sluit residentiële opname en meer intensieve begeleiding en behandeling niet uit wanneer dat nodig blijkt.

 

Preventie en vroeg-detectie van psychische en psychiatrische problemen staan eveneens hoog op de agenda in de Gids. Als kinderen en jongeren snel en doeltreffend hulp krijgen door alle betrokkenen, dan kunnen wellicht een aantal schrijnende crisissituaties vermeden worden. Daarom is het van belang dat al het aanbod (thuisbegeleiding, bestaande crisismeldpunten, residentiele opvang en ambulante hulp) goed op mekaar wordt afgestemd.

 

De Gids stelt voorts dat personen en organisaties die dicht bij de leefwereld van de kinderen en jongeren staan, zoals huisartsen, scholen, sport- en vrije tijdclubs, … ook een rol kunnen spelen in het preventiebeleid en in de begeleiding van kinderen en jongeren naar meer gespecialiseerde hulp.

 

De komende jaren zullen de verschillende bevoegde overheden inzetten op het poolen en flexibeler inzetten van de bestaande middelen en zullen bijkomende middelen gezocht worden om investeringen mogelijk te maken. Het hervormingsproces dat door deze Gids op gang wordt getrokken, krijgt ondersteuning via vorming en coaching voor hulpverleners en beheerders, en via wetenschappelijk onderzoek.


Minister De Block
Minister Vandeurzen
Minister-President Demotte
Minister Prevot
Minister Vanhengel
Minister Gosuin
Minister Jodogne
Minister Antoniadis
Minister Milquet