18 nov 2016 16:51

Praktische modaliteiten van het sociaal en fiscaal statuut van de student-ondernemer

De ministerraad keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed om het sociaal en fiscaal statuut van de student-ondernemer uit te voeren zoals vastgesteld in het wetsontwerp dat bij het Parlement werd ingediend.

Alle studenten-ondernemers jonger dan 25 jaar, ingeschreven in hoofdzaak om op regelmatige basis les te volgen in een onderwijsinstelling met het oog op het behalen van een diploma dat erkend wordt door een bevoegde overheid in België, kunnen dit statuut aanvragen.

Het eerste ontwerp voert de praktische modaliteiten uit die voorzien zijn in het wetsontwerp ter bepaling van het statuut van de student-ondernemer:

  • indiening van de aanvraag
  • geldigheidsduur
  • verificatie van de voorwaarden
  • begin en einde van de onderwerping

Het tweede ontwerp van koninklijk besluit voorziet dat de periodes waarvoor de student verminderde bijdragen betaalt als student-ondernemer tellen voor de vereiste wachttijd om rechten te openen inzake arbeidsongeschiktheid/invaliditeit/moederschap.

De ontwerpen worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr.38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten