06 dec 2013 18:56

Protocolakkoord tussen de gemeenten en de procureur des konings voor de gemeentelijke administratieve sancties

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het model van protocolovereenkomst tussen de gemeenten en de procureur des konings voor de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) vastlegt.

De gemeenten kunnen met de procureur des konings een protocolakkoord sluiten wanneer ze in de gemeentelijke politieverordening andere gemengde inbreuken dan de verkeersinbreuken hebben ingeschreven. Ze dienen echter een protocolakkoord te sluiten indien ze in de gemeentelijke politieverordening de verkeersinbreuken van art. 3,3° van de wet op de gemeentelijke sancties hebben ingeschreven.

Het akkoord bestaat uit twee delen: een eerste deel dat de verkeersinbreuken op het vlak van stilstaan en parkeren en de inbreuken tegen het verkeersbord C3 behandelt en een tweede deel waarin de gemengde inbreuken aan bod komen. Het protocolakkoord regelt onder andere de kwestie van de contactpersonen, de procedure voor de verwerking van de processen-verbaal en de procedure bij een GAS-inbreuk.

ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere voorwaarden en het model van het protocolakkoord in uitvoering van artikel 23 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties