14 okt 2008 19:00

Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen (RAZEB) te Luxemburg van 13 oktober 2008

Olivier CHASTEL, Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken heeft op 13 oktober de Belgische regering vertegenwoordigd op de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen (RAZEB) te Luxemburg.

Olivier CHASTEL, Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken heeft op 13 oktober de Belgische regering vertegenwoordigd op de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen (RAZEB) te Luxemburg.

Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen (RAZEB) te Luxemburg van 13 oktober 2008 Brussel, 14 oktober 2008 Olivier CHASTEL, Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken heeft op 13 oktober de Belgische regering vertegenwoordigd op de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen (RAZEB) te Luxemburg. Deze vergadering van de Ministers van Buitenlandse Zaken van de 27 lidstaten moest de Europese Raad voorbereiden die in Brussel op 15 en 16 oktober de Staats- en regeringsleiders zal bijeenbrengen. De discussie werd ingevolge de actualiteit gedomineerd door de financiële crisis. In vervanging van Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht, heeft de Staatssecretaris in naam van de Belgische regering de noodzakelijke eenheid en coherentie benadrukt tussen nationale maatregelen en de antwoorden die de Unie als zodanig kan aanbrengen. Hij heeft ook het belang onderstreept van korte, leesbare en precieze teksten die moeten verzekeren dat de boodschap van de Raad over de financiële crisis goed doorkomt. België wenst meer ambitie inzake de inspanningen qua regulering en toezicht, ook op een Europees niveau. Olivier Chastel heeft ook de vraag van de Eerste Minister herinnerd en herhaald zoals geformuleerd op de vergadering van de Eurogroep in Parijs op zondag 12 oktober, voor de oprichting van een groep van ‘persoonlijkheden op hoog niveau' over de regulering en het toezicht op de banken. Betreffende het luik Georgië heeft de Raad met voldoening de terugtrekking vastgesteld van de Russische troepen uit de naburige zones rond Abkhazië en Zuid-Ossetië, wat een bijkomende voldoening wekkende stap is in het huidige proces. De Raad heeft ook de donor conferentie bevestigd op 22 oktober in Brussel. Wat overigens het Verdrag van Lissabon betreft heeft België – dat in 2010 het voorzitterschap zal uitoefenen de nadruk gelegd op de noodzaak tegen de Europese Raad van december een stappenplan uit te werken met precieze afspraken over het afhandelen van de ratificaties. Wat tenslotte energie en klimaatwijziging betreft ondersteunt België het voorzitterschap in zijn wens in eerste lectuur tot een akkoord te komen met het Europees Parlement en ondersteunt de evenwichtige aanpak voorgesteld door de Commissie, gebaseerd op de oriëntaties van de Europese Raad van maart 2007, voor een ambitieuze visie die de positie van de Europese Unie in de internationale instellingen zal versterken. Olivier Chastel heeft de Belgische prioriteiten in herinnering gebracht : Behoud van het solidariteitsmechanisme voorzien in het stelsel van uitwisseling van emissietoelatingen in al zijn aspecten, zoals voorgesteld door de Commissie; De inspanningen qua hernieuwbare energie laten gepaard gaan met de nodige flexibiliteit; Toezien op de rechtszekerheid van bedrijven in hun antwoorden op de problematiek van ‘Carbon leakage' door onmiddellijk na de Kopenhagen conferentie de beslissingen te nemen over de verdeling per sector van de emissie vergunningen.