16 mei 2007 10:28

Raad van de Europese Ministers belast met Ontwikkeling

Na afloop van de vergadering van de Raad van de Europese Ministers belast met Ontwikkeling verheugt Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker zich erover dat een unaniem akkoord werd bereikt betreffende de economische partnerschapsakkoorden (EPA) gericht op het aanmoedigen van het vrije verkeer in Europa van producten afkomstig uit de ACP-landen evenals de opkomst van regionale markten door de uitbreiding van de hulp aan de handel.

Na afloop van de vergadering van de Raad van de Europese Ministers belast met Ontwikkeling verheugt Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker zich erover dat een unaniem akkoord werd bereikt betreffende de economische partnerschapsakkoorden (EPA) gericht op het aanmoedigen van het vrije verkeer in Europa van producten afkomstig uit de ACP-landen evenals de opkomst van regionale markten door de uitbreiding van de hulp aan de handel.

Raad van de Europese Ministers belast met Ontwikkeling 15 mei 2007 Na afloop van de vergadering van de Raad van de Europese Ministers belast met Ontwikkeling verheugt Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker zich erover dat een unaniem akkoord werd bereikt betreffende de economische partnerschapsakkoorden (EPA) gericht op het aanmoedigen van het vrije verkeer in Europa van producten afkomstig uit de ACP-landen evenals de opkomst van regionale markten door de uitbreiding van de hulp aan de handel. Minister Armand De Decker verheugt zich eveneens over de aanneming van een gedragscode gericht op het verhogen van de doeltreffendheid van de hulp in de ontwikkelingslanden in de geest van de Verklaring van Parijs, aangenomen door de OESO. Minister Armand De Decker is tenslotte blij met de ontvangst die gepaard ging met zijn repertorium dat hij heeft ingediend, uit naam van België, betreffende het duurzame beheer van de bossen van de Democratische Republiek Congo. Hieronder vindt u de volledige tekst van zijn interventie over dit laatste thema, die felle steun kreeg zowel van het Duitse Voorzitterschap van de Europese Unie als van de Commissie: 1. Het huidige internationale debat over de klimaatsverandering in de wereld hecht in feite aan het duurzame beheer van de tropische wouden een globale roeping voor het leven van de armste bosbevolkingen evenals voor het behoud van het wereldmilieu. De bossen van de DRC dekken 62% van het nationale territorium en vertegenwoordigen 60% van de regenwouden van het Congo Bassin. 2. De bossen van de DRC moeten beheerd worden met als doel de vermindering van de armoede en de bescherming van het milieu. 3. Een duurzaam beheer van de bossen zorgt voor sociale gelijkheid, het voortbestaan van de ecosystemen en de hulpbronnen, impliceert een beheer gebaseerd op goed bestuur. 4. De Prioritaire Hervormingsagenda van de bossector van de DRC komt overeen met deze doelstelling. Hij is gericht op: een moratorium over de toekenning van "onwettige" concessies; het behoud van de traditionele rechten van de lokale bevolkingen; boscontrole; communautair bestuur; de versterking van de capaciteit van de overheidsinstellingen en van de civiele samenleving; wetenschappelijk onderzoek; traceerbaarheid van bosproducten met het oog op hun wettelijkheid en hun eco-certificatie. De ontbossing moet worden tegengegaan om het milieu te beschermen en tegelijk het duurzame beheer te bevorderen ten dienste van de bevolkingen. 5. De democratische evolutie in de DRC vormt een unieke en onmiddellijke gelegenheid voor de internationale gemeenschap om de Regering van de DRC te vergezellen met het oog op het bereiken van de doelstellingen voor een beter bosbeheer. 6. België nodigt de Europese Unie uit om: - in overweging te nemen dat de huidige situatie in de DRC een unieke gelegenheid biedt voor de ontwikkeling van modellen van bosbeheer die voorrang geven aan het welzijn van de bevolkingen die afhankelijk zijn van het bos evenals aan het wereldmilieu; - te erkennen dat de uitdagingen rond de heropbouw van de DRC en het beschermen van het milieu gigantisch zijn en dat de internationale gemeenschap dit land moet helpen; - samen na te denken over concrete voorstellen die de internationale gemeenschap toelaten om het proces van beter bestuur te vergezellen, aangegaan door de Congolese autoriteiten in de sector van het duurzame beheer van de bossen; - erover te waken dat het dossier van het duurzame beheer van de bossen van de DRC wordt behouden op de agenda van alle Europese en internationale vergaderingen, waaronder deze van de G8; - de DRC te steunen met expertise; - financieel bij te dragen aan de nieuwe Fiduciaire Fondsen voor de "behoudsconcessies" en voor het "Behoud van de Natuur" opgericht door de Wereldbank en UNESCO/WWF evenals aan het multi-donoren Fiduciair Fonds "Bosbeheer in de DRC" beheerd door de Wereldbank, en waaraan reeds België, Frankrijk en de Europese Commissie bijdragen; - om de DRC, een land dat alle uitdagingen symboliseert die de bossen van het volledige Bassin van de Congo rivier moeten overwinnen, het statuut te verlenen van voortrekkersland voor de acties in het kader van de "vermeden ontbossing" en het "vermeden bederf"; - nieuwe mechanismen en financiële transfers uit te werken voor de bevordering en de compensatie van milieudiensten, zoals "koolstofsekwestratie" en het "behoud van de biodiversiteit" waartoe de DRC zal worden opgeroepen om te leveren in het kader van de mondiale klimaatswijzigingen en van het wereldmilieu. Contact Presse : Erik Silance Woordvoerder van de Minister Gsm : 0475/756 288 @ : erik.silance@diplobel.fed.be