17 feb 2017 15:53

Regels voor de terbeschikkingstelling van ambtenaren van de algemene administraties bij de parketten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 21 januari 2007 wijzigt tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de procureur des Konings of van de arbeidsauditeur teneinde hen bij te staan in de uitvoering van hun taken.

Het ontwerp van koninklijk besluit past het koninklijk besluit van 2007 aan, rekening houdend met:

  • de veranderende actualiteit binnen e FOD Financiën, namelijk de invoering van de nieuwe loopbanen en de nieuwe structuur van het departement
  • de verhoging van het aantal ambtenaren van de algemene fiscale administraties ter beschikking gesteld bij de parketten als gevolg van de beslissing van de ministerraad van 22 april 2016

De invoering van de nieuwe loopbanen en de nieuwe structuur van de FOD Financiën maken de aanpassing van het koninklijk besluit noodzakelijk, meer bepaald wat de rangschikkingsregels betreft die worden gehanteerd om de orde van voorrang van de kandidaten voor een terbeschikkingstelling te bepalen en wat het behoud van de rechten van de ter beschikking gestelde ambtenaar binnen de FOD Financiën betreft.

Naar aanleiding van de begrotingscontrole heeft de Ministerraad op 22 april 2016 beslist het aantal ter beschikking gestelde fiscale ambtenaren van de FOD Financiën bij de parketten op te trekken met 15 voltijdse equivalenten (VTE). Aangezien er momenteel reeds 18 fiscale ambtenaren ter beschikking kunnen worden gesteld van de procureur des Konings of van de arbeidsauditeur, wordt het totale aantal terbeschikkingstellingen bij Justitie opgetrokken naar 33.

Het ontwerp wordt aan syndicale onderhandelingen onderworpen en daarna voor advies aan de Raad van State voorgelegd.