23 nov 2017 16:15

Reglementaire wijzigingen voor de integratie van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden in de RSZ en de HZIV

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat voorziet in de nodige reglementaire wijzigingen voor de integratie van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden (HVKZ) in de RSZ enerzijds en de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV) anderzijds.

Deze integratie zal gebeuren op 1 januari 2018. De wijzigingen zijn uitsluitend formeel en technisch van aard. De bestaande wetgevende en reglementaire teksten worden in overeenstemming gebracht met de nieuwe situatie vanaf 1 januari 2018. Verwijzingen naar de HVKZ worden opgeheven en vervangen door een verwijzing naar de RSZ of de HZIV.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet tot toewijzing van nieuwe inningstaken aan en tot integratie van sommige opdrachten en een deel van het personeel van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden in de Rijksdienst voor sociale zekerheid en de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering