19 jul 2013 22:19

Risicoanalyse in de hulpverleningszones

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed over de risicoanalyse die zal worden uitgevoerd door de toekomstige hulpverleningszones. 

Het besluit heeft tot doel een gedeelte van de wet van 15 mei betreffende de hervorming van de civiele veiligheid uit te voeren. 

Concreet gezien, voorziet het ontwerp van koninklijk besluit dat de risicoanalyse bestaat uit: 

  • een beschrijving van de algemene kenmerken van de hulpverleningszone
  • een exhaustieve lijst van de wederkerende risico’s (dit betekent dagelijkse) en de punctuele risico’s (dit zijn de risico’s die specifieke interventiemiddelen vereisen of de implementatie van belangrijke middelen inzake personeel of materiaal) die op het grondgebied van de zone aanwezig zijn
  • een evaluatie van de risico’s

De leden van de hulpverleningszone zullen de interventiestatistieken van de drie laatste jaren aanwenden om voornoemde beschrijving en inventaris op te stellen. Indien er evenwel geen statistieken beschikbaar zijn voor de drie laatste jaren, kan de referentieperiode worden ingekort tot de periode waarvoor statistieken beschikbaar zijn, met een minimum van een jaar.

In de feiten, gaan de brandweerdiensten nu al over tot risicoanalyses, maar dankzij dit koninklijk besluit worden ze juridisch omkaderd.

Dit koninklijk besluit zal de hulpverleningszones de instrumenten en de methode verschaffen, opdat deze risicoanalyse door alle hulpverleningszones op gelijkaardige wijze wordt verricht.

Het ontwerp wordt nu voor advies aan de Raad van State overgemaakt.

ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud van de minimale voorwaarden voor de risicoanalyse bedoeld in artikel 5, 3e lid, van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid