24 feb 2017 15:54

Sciensano: informatie en samenwerkingsvoorstel met de gemeenschappen en gewesten

De ministerraad stemt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Landbouw Willy Borsus in met het inlichten van de gemeenschappen en gewesten over de nieuwe instelling voor wetenschappelijk onderzoek, Sciensano. 

De ministerraad ging op 20 juli 2016 reeds akkoord met de oprichting van Sciensano, een nieuwe wetenschappelijke instelling bevoegd voor alle medische en veterinaire aspecten van de volksgezondheid. 

Sciensano neemt de opdrachten over die twee federale wetenschappelijke instellingen momenteel vervullen op het vlak van gezondheid: het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA). Deze opdrachten omvatten ook het wetenschappelijk onderzoek op domeinen die onder de bevoegdheden van de gemeenschappen of gewesten vallen en waarvoor internationale of supranationale overeenkomsten of akten gelden waarin België verdragspartner is en die betrekking hebben op de acties en programma’s die de belangen van een gemeenschap of een gewest overstijgen.

De federale overheid heeft enerzijds een informatieplicht en anderzijds de plicht om een samenwerkingsvoorstel te doen aan de gemeenschappen en gewesten. 

Minister van Landbouw Willy Borsus en minister van Volksgezondheid Maggie De Block zullen de gemeenschappen en gewesten informeren over Sciensano en een voorstel tot samenwerking voorleggen. 

Daarna wordt het dossier voor akkoord aan de ministerraad voorgelegd.