22 feb 2013 16:23

Sociaal overleg

De regering begrijpt de moeilijkheden waarmee veel burgers geconfronteerd worden. De Eerste Minister herinnert eraan dat iedereen – werkgevers, vakbonden en de regering – samen moet werken om uit de crisis te geraken.

De Regering heeft in dat opzicht in november 2012 twee belangrijke beslissingen genomen: 

  • Enerzijds werd voor 2013 en 2014 een enveloppe van 800 miljoen euro op jaarbasis ter beschikking gesteld van de sociale partners
  • Anderzijds werd er beslist tot loonmatiging. Er is echter geen sprake van een loonbevriezing. De burgers kunnen dat zelf vaststellen. Gepensioneerden, werknemers en werkzoekenden hebben tussen december en vandaag een verhoging van hun loon of uitkering gekregen van 2%.

Het Kernkabinet heeft gisteren en vandaag de globale voorstellen van de sociale partners verder onderzocht en heeft beslist ze te aanvaarden.

Wat betreft de welzijnsenveloppe gaat het concreet over een verhoging, bovenop de index, van de pensioenen en sociale zekerheids-uitkeringen. De enveloppe voor de lastenverlagingen zal op vraag van de sociale partners besteed worden aan een verhoging van de structurele forfaitaire vermindering van de sociale bijdragen voor werknemers.

De regering vraagt aan de sociale partners lichte aanpassingen opdat zowel de unanieme beslissingen van het parlement als de geest van het regeerakkoord gerespecteerd worden. Het gaat om aanpassingen die niet raken aan het globale evenwicht van de voorstellen van de sociale partners:

  • Bedrijven die regelmatig gebruik maken van het systeem van economische werkloosheid zullen een opleidingsplan moeten opstellen. 
  • De situatie van personen die een deeltijdse job met werkloosheidstoeslag hebben, wordt verbeterd.
  • Verder zal de verhoging van het vakantiegeld betrekking hebben op alle gepensioneerden, en in het bijzonder voor de laagste pensioenen. 

Een tweede luik gaat over de modernisering van het arbeidsrecht. Hier werden de voorstellen betreffende de annualisering van de arbeidstijd, de overuren, een nieuw soort contract om drie vierde te werken en betreffende de glijdende werkuren goedgekeurd.

Wat betreft het statuut arbeiders/bedienden heeft het Kernkabinet beslist dat er een werkgroep wordt opgericht die een antwoord moet formuleren op het arrest van het Grondwettelijk Hof. Deze werkgroep moet een voorstel van oplossing aan de regering overmaken voor eind maart.

Met deze positieve antwoorden nodigt de regering de sociale partners op 27 februari uit om het overleg opnieuw op te starten.