27 feb 2013 12:10

Sociaal overleg

De Regering en de sociale partners (werkgevers en vakbonden) hebben overeenstemming bereikt over de verhoging van de uitkeringen en de pensioenen, de verhoging van het netto minimumloon, de verlagingen van de sociale werkgeversbijdragen, de modernisering van het arbeidsrecht en de verlenging van bepaalde bestaande akkoorden (bijvoorbeeld voor brugpensioen in bepaalde zware beroepen en de innovatiepremie).

Wat betreft de non-profitsector heeft de Regering voorgesteld om de kost van de verhoging van het minimumloon te neutraliseren voor een bedrag van 1,5 miljoen euro. Dit bedrag zal verrekend worden in de enveloppe voor de lastenverlagingen. In de toekomst, vanaf 1 januari 2015, zal de non-profitsector meegenomen worden in de budgettaire enveloppes die worden vrijgemaakt voor lastenverlagingen.

De Regering en de sociale partners hebben eveneens een werkgroep opgericht om een antwoord uit te werken op het arrest van het Grondwettelijke Hof over het statuut arbeiders/bedienden. Deze groep zal samengesteld zijn uit vertegenwoordigers van de Regering (één per Vicepremier, een vertegenwoordiger van de Minister van Werk en een vertegenwoordiger van de Eerste Minister), vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties én de voorzitter van de Groep van 10. De werkgroep start haar werkzaamheden begin volgend week en moet voor eind maart voorstellen formuleren aan de Regering.