12 mrt 2015 11:40

Stelsel van eigen middelen van de Europese Unie

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat instemt met het besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie. 

Het besluit van de Raad van 26 mei 2014 (2014/335/EU, Euratom) bevat bepalingen die de eigen middelen van de Unie en de berekeningswijze ervan vastleggen, de regels voor de correcties van de bijdragen ten voordele van sommige lidstaten alsook bepalingen die herinneren aan de budgettaire principes en regels.

De eigen middelen van de Europese Unie zijn de volgende: 

  • de douanerechten
  • de middelen die voortkomen uit de toepassing van een eenvormig tarief van 0,30 % op de geharmoniseerde btw-grondslag
  • de middelen die voortkomen uit de toepassing van een eenvormig tarief op de som van het BNI van alle lidstaten
  • de ontvangsten uit alle nieuwe heffingen die, in het kader van een gemeenschappelijk beleid, worden ingesteld

In het besluit werden ook nog andere bepalingen opgenomen:

  • het aandeel dat de lidstaten van de douanerechten mogen inhouden tot financiering van hun inningskosten wordt verlaagd tot 20 %
  • het maximumbedrag van de uitgaven en ontvangsten legt het maximumbedrag vast van de betalingskredieten in de jaarlijkse begroting aan de hand van de som van het BNI van de 28 lidstaten. Dat maximumbedrag is bepaald op 1,23 % van het communautaire BNI
  • er wordt een mechanisme ingesteld voor het aanpassen van de berekening van het BNI ingeval van wijziging van de statistische methode ESR 2010
  • er wordt  herinnerd aan het budgettair universaliteitsbeginsel: alle ontvangsten worden gebruikt voor alle uitgaven
  • er wordt herinnerd aan de regel van overdracht van het begrotingsoverschot: het overschot van de ontvangsten wordt op het einde van het begrotingsjaar gerecupereerd, ten voordele van de lidstaten die minder bijdragen zullen betalen

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.