21 apr 2021 14:55

Steunpakket van 835 miljoen euro voor horeca en zwaarst getroffen sectoren

De federale regering gaat in totaal ruim 835 miljoen euro bijkomende steun uittrekken voor sectoren die binnenkort kunnen heropstarten zoals de horeca. Dat heeft het kernkabinet vandaag beslist. Ook andere sectoren krijgen bijkomende ondersteuning wanneer ze werknemers uit tijdelijke werkloosheid laten terugkeren. Het steunpakket voorziet ook een aantal sociale maatregelen zoals een beschermingspremie voor werknemers in de niet-medische contactberoepen.

  1. Tijdelijke btw-verlaging in de horecasector

De regering heeft beslist om een tijdelijke btw-verlaging in te voeren in de horeca, zodra de terrassen worden heropend. Deze tijdelijke verlagingen hebben specifiek betrekking op de btw op verstrekte maaltijden, die tijdelijk wordt verlaagd van 12% naar 6%. Het betreft ook de btw op alle dranken, die tijdelijk wordt verlaagd van 21 naar 6%. Deze maatregel moet de sector een onmiddellijke boost geven en de horeca in staat stellen zich met succes te herstellen. Deze tijdelijke btw-verlaging is van kracht tot en met 30 september 2021.

  1. Vrijstelling voor jaarlijkse vakantie in de horeca

In de horecasector wordt voornamelijk met arbeiders gewerkt. Deze arbeiders ontvangen hun vakantiegeld niet rechtstreeks van de werkgever, maar uit een vakantiefonds waaraan de werkgevers in de sector bijdragen. De regering heeft beslist dat werkgevers in de horeca deze jaarlijkse bijdrage in 2021 niet hoeven te betalen. De bijdrage zal door de federale regering worden betaald. De werknemers in de sector zullen dus zoals elk jaar hun vakantiegeld ontvangen. Deze maatregel is bedoeld om de last te verlichten voor de sector, die zwaar is getroffen door de gezondheidsmaatregelen.

  1. Stimulans voor de wedertewerkstelling via RSZ-vermindering

In het derde kwartaal van 2021 zal een RSZ-vermindering worden ingevoerd voor werkgevers die tijdelijk werkloos gestelde werknemers terughalen en/of extra werknemers in dienst nemen. De vermindering zal gelden voor maximaal 5 werknemers per vestigingseenheid.  Deze maatregel geldt voor alle activiteitensectoren en is bedoeld om de werkgelegenheid een boost te geven in het kader van de geplande heropeningen. Deze RSZ-vermindering zal gemoduleerd worden. Er zal meer vermindering zijn voor de bedrijven die zwaar werden getroffen of die moesten sluiten als gevolg van de gezondheidsmaatregelen die in het kader van het beheer van Covid-19 zijn genomen en die nu weer open kunnen. De precieze contouren van deze maatregel moeten nog worden vastgesteld.

  1. Steun voor de “corona”-werklozen

De federale regering heeft ook beslist om een reeks maatregelen te nemen voor de Belgen die tijdens de coronaviruscrisis werkloos zijn geworden.

  • In de eerste plaats zal de coronaperiode worden geneutraliseerd bij de berekening van de referentieperiode die in aanmerking wordt genomen voor werkloosheidsuitkeringen. Concreet zal een periode van 12 maanden (die overeenstemt met de duur van de coronaviruscrisis) in mindering worden gebracht op de individuele berekening van elke werkzoekende.
  • Ten tweede zullen de tijdelijk werklozen die van job zijn veranderd en voor een lager betaalde job hebben moeten kiezen, niet financieel worden bestraft als ze ook deze job verliezen of hebben verloren. Hun uitkering zal worden berekend op basis van hun vroegere (hogere) loon.
  • Ten derde zal de beschermingspremie voor langdurig tijdelijk werklozen waarin voor gesloten sectoren is voorzien, worden uitgebreid tot de werknemers van de sector van de niet-medische contactberoepen (met inbegrip van kappers). Deze sector was niet gesloten op het ogenblik dat deze premie werd toegekend, maar moest later en voor een lange periode worden gesloten. Deze beschermingspremie betreft het personeel in loondienst, aangezien zelfstandigen in de sector een dubbel overbruggingsrecht hebben.
  1. Stimuleren van studentenjobs in de sectoren die heropenen

Tot slot heeft de federale regering beslist om de komende maanden studentenjobs te stimuleren. Studentenjobs spelen een belangrijke rol in de horeca, de evenementensector en de culturele sector. De uren die een jobstudent in het derde kwartaal van 2021 werkt in de gesloten sectoren die weer mogen openen, zullen bij wijze van uitzondering niet worden meegerekend in zijn jaarlijkse quotum. Onder normale omstandigheden mogen studenten maximaal 475 uur per jaar werken. Deze maatregel moet de betrokken sectoren helpen een nieuwe start te maken, door hun flexibiliteit en extra middelen te bieden.

Het totaalbedrag van dit federale steunpakket bedraagt ruim 835 miljoen euro.

Parallel met deze nieuwe steun- en heropstartmaatregelen werd beslist om het dubbele overbruggingsrecht dat de horecasector momenteel geniet, gedurende de maand mei te verlengen. De heropening van de horecasector zal immers de komende weken volgens een strikt protocol beperkt blijven tot de terrassen. Aan het eind van de maand zal deze maatregel opnieuw worden geëvalueerd, afhankelijk van de evolutie van de gezondheidssituatie.

***

Alexander De Croo, Eerste Minister

"We kijken allemaal uit naar ons eerste glas op een terras, niet in het minst de mensen uit de horeca zelf. Met dit pakket aan bijkomende steunmaatregelen geven we de horeca de komende weken en maanden extra rugwind bij de heropstart.  Na maandenlange verplichte sluiting is dat ook nodig. De maatregelen die vanochtend in Kern zijn genomen, zullen een direct effect hebben. Ik ben daar blij om.”

Pierre-Yves Dermagne, minister van Economie en Werk

« Een voorzichtige, geleidelijke heropstart is nodig om het virus geen vrij spel te geven. Dat betekent dat we voor de heropeningsfase, net zoals de afgelopen maanden, gerichte steun voorzien voor de zwaar getroffen sectoren. Met dit ambitieus pakket van 837 miljoen euro geven we de horeca- en evenementensector rugdekking om hun activiteiten stapsgewijs te kunnen hernemen. Tegelijkertijd zorgen we voor een betere sociale bescherming van werknemers in contactberoepen en werkzoekende jongeren, waardoor studenten deze zomer meer zullen kunnen werken. Wie kwetsbaar is moeten we tot op het einde bijstaan om door de crisis te komen. »

Vincent Van Peteghem, minister van Financiën

« Restaurants en café’s kennen een bijzonder moeilijke periode. De langverwachte heropstart zal geleidelijk gebeuren. Het blijft belangrijk onze horeca-uitbaters te ondersteunen. Daarom verlagen we de btw tijdelijk naar 6% voor maaltijden, alcoholische en niet-alcoholische dranken. »

David Clarinval, minister van Zelfstandigen

« De heropening van de terrassen is goed nieuws voor de horeca. Maar aangezien het slechts om een gedeeltelijke heropening gaat, moeten we de sector nog steeds blijven ondersteunen. Daarom ben ik blij aan te kunnen kondigen dat de betrokken zelfstandigen voor de maand mei ook recht zullen hebben op het dubbel overbruggingsrecht. »

Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

« We ondersteunen met deze maatregel de sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de crisis zoals de cultuur-en eventsector en de horeca.  Werkgevers zullen met deze tijdelijke RSZ-vermindering makkelijker werknemers terug aan het werk kunnen zetten, door hen bijvoorbeeld uit technische werkloosheid te halen. Hierdoor kan de heropstart van deze sectoren vlotter en sneller verlopen. »