21 nov 2005 13:07

Stopzetting campagne

De Rechtbank van Eerste Aanleg heeft in kort geding de stopzetting geëist van de campagne "de Belgische enveloppe is leeg".

De Rechtbank van Eerste Aanleg heeft in kort geding de stopzetting geëist van de campagne "de Belgische enveloppe is leeg".

De Rechtbank van Eerste Aanleg heeft in kort geding de stopzetting geëist van de campagne "de Belgische enveloppe is leeg". Brussel, 18 november 2005 Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker veroordeelt de houding van het CNCD dat beslist heeft om haar publiciteitscampagne "de Belgische enveloppe is leeg" in het kader van de 11.11.11-actie 2005 voort te zetten. Deze boodschap: « de Belgische enveloppe is leeg » is onaanvaardbaar omdat ze het tegenovergestelde is van de realiteit. Het CNCD bewijst hiermee dat het opzettelijk schade wil berokkenen aan het imago van België, kritiek wil leveren op het departement van de Ontwikkelingssamenwerking, de inspanningen wil minimaliseren van de Belgische belastingbetalers die aanzienlijke bedragen besteden aan de hulp voor de bevolkingen van de landen van het Zuiden, en de draak steekt met jaren van werk, initiatieven, financieringen en inspanningen van de mensen van de samenwerking. Minister De Decker betreurt te zien dat een organisatie die gesubsidieerd wordt door de overheid en geacht wordt de rechtvaardige strijd te voeren tegen de armoede, valt in karikaturale omstandigheden zoals onware publiciteit, sensatiezucht en tendentieuze berichtgeving. Hij hoopt in de toekomst meer professionalisme te kunnen terugvinden, meer deontologie en meer respect van deze organisatie voor de burger. Minister Armand De Decker wil nogmaals herhalen dat België dit jaar 1,35 miljard euro besteedt aan ontwikkelingshulp, wat ons land zesdes plaatst op de wereldranglijst (per inwoner) van de donorlanden, en dat ons ontwikkelingsbudget voor 2006 een stijging zal kennen van 12,5% in verhouding tot het budget 2005. Rekening houdend met deze elementen, mogen we "de Belgische enveloppe" in geen geval als "leeg" beschouwen. Ondanks een verzoeningsinitiatief op donderdag 17 november en het voorstel van de Minister om het eerste geïncrimineerde deel weg te laten van de reclameboodschap, heeft het CNCD besloten om haar publiciteitscampagne voort te zetten tot de eindtermijn zonder de inhoud te wijzigen. Daarom heeft Minister De Decker via gerechtelijke weg de onmiddellijke stopzetting gevraagd van de uitzending van de reclamespots. Via verordening van 17 november, heeft de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel in kortgeding gevolg gegeven aan deze vraag en beslist een verbod vast te leggen voor het CNCD om geïncrimineerde spots uit te zenden met de boodschap « De enveloppe is leeg » of een equivalente boodschap over welke steun ook. In een nieuwe poging tot verzoening, heeft Minister Armand De Decker vandaag 18 november opnieuw gevraagd aan het CNCD om zijn publiciteitscampagne vrijwillig te stoppen of te wijzigen. Nadat het CNCD dit ultieme verzoeningsvoorstel tot een minnelijke schikking weigerde, zag Minister De Decker zich verplicht om over te gaan tot de uitvoering van de verordening. Minister De Decker betreurt dit incident ten zeerste en hoopt dat het CNCD er in de toekomst voor zal zorgen de opinie te sensibiliseren over de noodzakelijke Noord-Zuid solidariteit op basis van een objectieve informatie die van die aard zal zijn dat ze het vertrouwen, de motivatie en de edelmoedigheid van de mensen versterkt. Perscontact Erik Silance Woordvoerder van de Minister Gsm : +32 475 75 62 88 @ : erik.silance@diplobel.fed.be Alexandra Mathelot Persattaché van de Minister Gsm : +32 472 50 47 13 @ : alexandra.mathelot@diplobel.fed.be De communiqués kunnen worden geraadpleegd op de sites www.armanddedecker.be en www.dgos.be