25 mrt 2010 18:22

Tewerkstelling

Tewerkstelling in de land- en tuinbouwsector

Tewerkstelling in de land- en tuinbouwsector

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de  administratieve procedure moderniseert, die de werkgevers van gelegenheidswerknemers in de land- en tuinbouwsector moeten volgen. Het voorontwerp dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Werk Joëlle Milquet voorlegden, past eveneens een bepaling over de bevordering van tewerkstelling in de champignongteelt aan.

Het voorontwerp voert de eerste fase uit van een globaal pakket met maatregelen die werden overeengekomen tussen de sociale partners van de land- en tuinbouwsector (*).

Het voorontwerp past het gebruik van het gelegenheidsformulier in de sector aan. Sinds de aangifte van tewerkstelling via Dimona gebeurt, is het gelegenheidsformulier niet meer van belang voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Voor de gelegenheidswerknemers en de werkgevers in de sector is het wel belangrijk. Daarom is het voortaan de werknemer die het formulier invult en bijhoudt. De werkgever ondertekent het. 

Voor de werkgever betekent dat een vereenvoudiging, aangezien hij sancties kon oplopen indien hij de Dimona-aangifte niet vervulde en het werkgelegenheidsformulier niet bijhield. De RSZ-sanctie voor het gelegenheidsformulier wordt nu vervangen door een administratieve sanctie.

Het ontwerp past ook de programmawet van 27 april 2007 aan, inzake de bevordering van de tewerkstelling in de champignonkweek, om ze in overeenstemming te brengen met de Europese verordening EG/1535/2007. 

(*) interprofessioneel akkoord 2007-2008, advies van 17 december 2008 van de sociale partners van het paritair comité nr 145, bijgetreden door het advies 1681 van 1 april 2009 van de  Nationale Arbeidsraad.