11 jul 2016 11:11

Tewerkstelling van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt : de toestand in 2015

In 2015 bedraagt de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt 1,32% (1,39% in 2014). In totaal behalen of overschrijden 6 federale organisaties het quotum van 3% tewerkstelling van personen met een handicap. Dit blijkt uit het evaluatieverslag 2015 van de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap (BCAPH).

Voor de tweede keer sinds haar oprichting noteert het BCAPH een lichte afname (-0,07%) van de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap bij het federaal openbaar ambt.

Om die daling te verklaren, heeft de BCAPH verschillende hypothesen ontwikkeld:

 • de pensionering van medewerkers met een handicap
 • de vermindering van het aantal aanwervingen bij de federale overheid
 • de vermindering van het totale aantal federale ambtenaren met meer dan 10% over een periode van 7 jaar

In haar evaluatierapport voor het jaar 2015, schetst het BCAPH vaststellingen en analyses op basis van gegevens omtrent tewerkstelling van personen met een handicap, ingezameld bij de federale organisaties. Voor de tweede keer  werden deze gegevens gehaald uit de federale database Pdata.

De Commissie richt zich tot de Regering met 6 aanbevelingen met het oog op het verhogen van de aanwerving van personen met een handicap binnen het federaal openbaar ambt.

Afname in 2014

Voor het geheel van de federale organisaties, bedraagt de tewerkstellingsgraad van personen met een erkende handicap 1,32% in 2015. Dat cijfer ligt lager dan in 2014 (1,39%).

In 2015 bereiken of overschrijden 6 federale organisaties dit quotum van 3% (ten opzichte van 9 in 2013):

 • het Ministerie van Defensie
 • het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
 • de FOD Personeel en Organisatie
 • de Regie der Gebouwen
 • de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
 • de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

6 aanbevelingen

De Commissie kiest ervoor 6 concrete aanbevelingen te belichten aan de regering, met als doel de aanwerving van personen met een handicap binnen de federale openbare ambt verder te verbeteren:

 • voorrang geven aan de administratieve vereenvoudiging met betrekking tot de erkenning van de handicap
 • het opstellen  van een actieplan bij elke federale organisatie aanmoedigen
 • de controle op de raadplegingen van de wervingsreserves evalueren.
 • verdergaan met de bewustmakingsacties rond handicaps en de tewerkstelling van personen met een handicap bij de federale overheid bevorderen
 • verdergaan met de optimalisering van de communicatiekanalen en de samenwerking tussen de verschillende actoren
 • aanpassingen aan alle selectieproeven in functie van de handicap aanbieden

Het evaluatieverslag 2015 van de BCAPH is in elektronische versie beschikbaar op Fedweb, het Portaal van het federaal personeel

Contacten

Dienst communicatie:

Cathy Verbyst: cathy.verbyst@p-o.belgium.be; 0478/75 01 41

Secretariaat Commissie:

carph.bcaph@p-o.belgium.be

Met betrekking tot de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het openbaar ambt (BCAPH)

Ingesteld door het koninklijk besluit van 5 maart 2007, heeft de BCAPH als opdracht bij de regering verslag uit te brengen over de toestand van de tewerkstelling van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt en de regering advies te geven over het beleid ter zake. Zij is tevens belast met de evaluatie van de inspanningen die door de federale organisaties worden geleverd om de doelstelling van 3% te bereiken die voorbehouden is aan de aanwerving van personen met een handicap.

Om haar opdracht tot een goed einde te brengen, is de Commissie paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de overheid en vertegenwoordigers van de vakorganisaties. De diversiteit van de profielen en horizonten van haar leden maakt het voor de Commissie mogelijk een specifieke expertise te genieten op het vlak van tewerkstelling van personen met een handicap.

Over Pdata

De website www.pdata.be biedt je op transparante wijze toegang tot de gegevens van een zestigtal federale instellingen. De website Pdata werd ontwikkeld in 2003. Hij wordt op regelmatige tijdstippen aangevuld door de correspondenten van de federale administraties met gegevens over hun personeel. Op basis van deze gegevens produceert de toepassing statistische verslagen, die geraadpleegd kunnen worden door al wie de site bezoekt.De gegevens worden met elkaar in verband gebracht volgens verschillende criteria: statuut, niveau, geslacht, leeftijd, taalrol, graad/titel, functiefamilie, plaats van tewerkstelling, types afwezigheid, premies, …