22 okt 2015 16:06

Tewerkstelling van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt: de toestand in 2014

In 2014 bedraagt de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt 1,45% (1,39% inclusief federale politie). In totaal behalen of overschrijden 7 federale organisaties het quotum van 3% tewerkstelling van personen met een handicap. Dit blijkt uit het evaluatieverslag 2014 van de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap (BCAPH).

Voor het eerst sinds haar oprichting noteert het BCAPH een lichte afname (-0,12%) van de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap bij het federaal openbaar ambt.
Om die daling te verklaren, heeft de BCAPH verschillende hypothesen ontwikkeld :

 • Over een periode van 5 jaar is het totale aantal federale ambtenaren met meer dan 7% gedaald.
 • De pensionering van medewerkers met een handicap verklaart gedeeltelijk de daling van de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap in bepaalde organisaties.
 • Ook de daling van het aantal functies van niveau D, waarin medewerkers erkend als persoon met een handicap oververtegenwoordigd zijn, kan de daling van de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap verklaren.

In haar evaluatierapport voor het jaar 2014, schetst het BCAPH vaststellingen en analyses op basis van gegevens omtrent tewerkstelling van personen met een handicap, ingezameld bij 55 federale organisaties. Dit is het eerste jaar dat de inzameling van de gegevens gebeurde via Pdata, de databank van de federale organisaties. De Commissie richt zich eveneens tot de betrokken actoren met een reeks aanbevelingen met het oog op de voortzetting van de inspanningen om de aanwerving van personen met een handicap binnen het federaal openbaar ambt te verbeteren.

Afname in 2014

Over alle sectoren heen, bedraagt de tewerkstellingsgraad van personen van wie erkend wordt dat zij een handicap hebben 1,45% in 2014. Dat cijfer ligt lager dan in 2013 (1,57%).

De tewerkstellingsgraad van de andere jaren was 1,54% in 2012, 1,37% in 2011, 1,28% in 2010 en 0,9% in 2009. Met inbegrip van de cijfers van de Federale Politie (voor het eerst meegeteld in 2013) komt de tewerkstellingsgraad op 1,39%.

In 2014 bereiken of overschrijden 7 federale organisaties dit quotum van 3% (ten opzichte van 9 in 2013):

 • het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
 • de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie
 • de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 • het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
 • Ministerie van Defensie
 • de Regie der Gebouwen
 • de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid

In 2014 heeft de BCAPH zich verder van haar taak gekweten. Ze heeft met name de volgende zaken aangekaart:

 • de methode om personen met een handicap die bij de federale overheid werken te registreren in het kader van de wijziging in de input van de gegevens (via Pdata);
 • de monitoring van de verplichting om de specifieke aanwervingslijsten te raadplegen voor de organisaties die de 3% niet bereiken: ontmoeting met de korpschef van de Inspectie van Financiën en presentatie door Selor over de werking van die lijsten;
 • de communicatiekanalen van Selor over de arbeidsmogelijkheden voor personen met een handicap bij de federale overheid;
 • de mechanismen voor de re-integratie op de werkvloer van ambtenaren na een langdurige afwezigheid wegens ziekte.

“Een van de sterke punten van de BCAPH is de inzet, de niet aflatende arbeid en de aanvullende bijdrage van elk lid, met het oog op de reflectie over de tewerkstelling van personen met een handicap bij de overheid.” aldus Emilie De Smet, voorzitster van het BCAPH.

“Sinds 2014 is een deeltijdse stage voor personen met een handicap mogelijk en de VOP ("Vlaamse ondersteuningspremie") van de VDAB werd aan de erkenningscriteria van een handicap toegevoegd. Die maatregelen werden voorgesteld in de aanbevelingen van voorgaande rapporten van de BCAPH. De commissie verheugt zich over die positieve ontwikkelingen.”

Het evaluatieverslag 2014 van de BCAPH is in elektronische versie beschikbaar op Fedweb, het Portaal van het federaal personeel

Contacten

 • NL: Herman Janssens, membre de la CARPH - 0476 27 47 31
 • FR: Emilie De Smet, présidente de la CARPH - 0475 788 251
  FR: Michel Magis, membre de la CARPH - 02 533 32 11

carph.bcaph@p-o.belgium.be

Met betrekking tot de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het openbaar ambt (BCAPH)

Ingesteld door het koninklijk besluit van 5 maart 2007, heeft de BCAPH als opdracht bij de regering verslag uit te brengen over de toestand van de tewerkstelling van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt en de regering advies te geven over het beleid ter zake. Zij is tevens belast met de evaluatie van de inspanningen die door de federale organisaties worden geleverd om de doelstelling van 3% te bereiken die voorbehouden is aan de aanwerving van personen met een handicap.
Om haar opdracht tot een goed einde te brengen, is de Commissie paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de overheid en vertegenwoordigers van de vakorganisaties. De diversiteit van de profielen en horizonten van haar leden maakt het voor de Commissie mogelijk een specifieke expertise te genieten op het vlak van tewerkstelling van personen met een handicap.

Over Pdata

De website www.pdata.be biedt je op transparante wijze toegang tot de gegevens van een zestigtal federale instellingen. De website Pdata werd ontwikkeld in 2003. Hij wordt op regelmatige tijdstippen aangevuld door de correspondenten van de federale administraties met gegevens over hun personeel. Op basis van deze gegevens produceert de toepassing statistische verslagen, die geraadpleegd kunnen worden door al wie de site bezoekt.De gegevens worden met elkaar in verband gebracht volgens verschillende criteria: statuut, niveau, geslacht, leeftijd, taalrol, graad/titel, functiefamilie, plaats van tewerkstelling, types afwezigheid, premies, …