27 jan 2017 13:30

Toegang tot de data van de permanente steekproef van sociaal verzekerden voor het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat tot doel heeft om aan het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad (BRU OBS) toegang te geven tot de data van de permanente steekproef.

In haar vergadering van 25 november 2014 heeft de technische commissie van de permanente steekproef (CTPS) kennis genomen van de aanvraag van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad (BRU OBS) om toegang te verkrijgen tot de data van de permanente steekproef (EPS). Het ontwerp van koninklijk besluit zorgt ervoor dat het BRU OBS toegang heeft tot de permanente representatieve steekproef, op permanente wijze en via een beveiligde verbinding.

De wet van 27 december 2005 over diverse bepalingen heeft de wettelijke basis gecreëerd voor de samenstelling van een representatieve steekproef van sociaal verzekerden. De permanente steekproef is geëvolueerd tot een cruciaal beleidsinstrument voor overheidsinstellingen die betrokken zijn bij het beheer en de studie van de gezondheidszorg in België. De permanente steekproef is een "at random" getrokken staal van de sociaal verzekerden die aangesloten zijn of ingeschreven zijn bij één van de verzekeringsinstellingen in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Deze steekproef bevat in principe alle gegevens die met betrekking tot dit staal van sociaal verzekerden ter beschikking zijn van de verzekeringsinstellingen. Het gaat echter om gecodeerde gegevens.

Bij het ter beschikking stelling van de steekproefgegevens, zowel van de populatiegegevens als van de factureringsgegevens, worden alle voorziene maatregelen genomen om elk risico op identificatie uit te sluiten.

De gegevens van de EPS vormen voor het vormen voor het BRU OBS een complementaire bron van informatie betreffende het gebruik van gezondheidszorg in functie van sociaal-demografische kenmerken. Deze gegevens laten zowel geografische analyses toe als de longitudinale opvolging ervan. Op deze manier kunnen deze gegevens het Observatorium helpen bij het uitvoeren van haar opdrachten om de sociale gezondheid en de sociale economie te beschrijven evenals bij het uitvoeren van evaluatieopdrachten en beleidsvoorbereiding.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 278, vijfde lid van de programmawet (I) van 24 december 2002