06 jul 2004 02:00

Toekenning adellijke gunsten en eretekens

Toekenning adellijke gunsten en eretekens

Toekenning adellijke gunsten en eretekens

Brussel, 6 juli 2004 Adellijke gunsten Bij koninklijke besluiten van 4 juli 2004 worden de volgende adellijke gunsten verleend: - vergunning van de persoonlijke titel van barones aan mevrouw Léonie COOREMAN gezegd Annie CORDY, mejuffrouw Francine de NAVE, mevrouw Karin GERARD, echtgenote van de heer Patrick BIOUL, mevrouw Elisabeth LHOIST, weduwe van de heer Jean BERGHMANS, en mevrouw Tony MARTENS, weduwe van de heer Jan BAERT; - vergunning van de persoonlijke titel van baron aan de heren Jean-Pierre BERGHMANS, Marcel CROCHET, Jean CUVELIER, Pierre de MARET, Koen LENAERTS, André OOSTERLINCK, Jacques PLANCHARD, Tony VANDEPUTTE en Eric van WEDDINGEN; - vergunning van de persoonlijke titel van baron en barones aan de heer en mevrouw François DUESBERG-MARTENS; - vergunning van de persoonlijke titel van ridder aan de heer Robrecht DEWITTE; - vergunning van erfelijke adeldom aan de heren Vincent en Jacques BERGHMANS. * Mw. Léonie COOREMAN, gezegd Annie CORDY, zangeres-actrice Mej. Francine de NAVE, hoofdconservator van het Museum Plantin Moretus te Antwerpen Mw. Karin GERARD, gewezen voorzitster van de Hoge Raad voor Justitie Mw. Tony MARTENS, weduwe van de heer Jan BAERT, voorzitster van de uitgeversgroep Concentra De familie BERGHMANS, waarvan de leden eigenaars en bestuurders zijn van de Groep Lhoist, mecenassen Prof. Marcel CROCHET, rector van de U.C.L. Prof. Jean CUVELIER, voormalig verantwoordelijke en chirurg in het O.L.Vrouwziekenhuis van Aalst Prof. Pierre de MARET, rector van de U.L.B. Prof. Koen LENAERTS, rechter in het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen Prof. André OOSTERLINCK, rector van de K.U.L. Dhr. Jacques PLANCHARD, eregouverneur van de Provincie Luxemburg Dhr. Tony VANDEPUTTE, ere-afgevaardigd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen Dhr. Eric van WEDDINGEN, gewezen Koninklijk Commissaris voor de Harmonisatie en de Vereenvoudiging van de Fiscaliteit en ere-Volksvertegenwoordiger Dhr. en Mw. François DUESBERG, stichters en conservators van het "Musée François Duesberg" (museum voor sierkunsten) te Bergen (Mons) Dhr. Robrecht DEWITTE, medestichter en afgevaardigd bestuurder van Musica Antiqua (Brugge) ______ Eretekens Bij koninklijke besluiten van 4 juli 2004 worden de navolgende burgerlijke eretekens verleend in het kader van het koninklijk besluit van 10 februari 2003: - Grootofficier in de Leopoldsorde: de heer Olivier ALSTEENS, mevrouw Lily BOEYKENS, de heer Jean GAUTIER, de heer Vaast LEYSEN, mejuffrouw Gella VANDECAVEYE en mevrouw Ulla WERBROUCK; - Grootofficier in de Kroonorde: de heer Jan FABRE; - Commandeur in de Leopoldsorde: mevrouw Chantal AKERMAN, de heer Alain BERENBOOM, de heer Léon LEMERCIER, de heer Raymond ROMBOUTS, de heer Marcel van JOLE en mevrouw Marthe WÉRY; - Commandeur in de Kroonorde: de heren Pascal DUQUENNE en Rutger STEENMEIJER. * Dhr. Olivier ALSTEENS, Directeur-generaal Externe Communicatie bij de Federale Openbare Dienst Kanselarij van de Eerste Minister, organisator van de feestelijkheden n.a.v. de tiende verjaardag van de regering van Koning Albert II Mw. Lily BOEYKENS, gewezen voorzitster en thans erelid van de Internationale Vrouwenraad, gewezen voorzitster van de Nationale Vrouwenraad Dhr. Jean GAUTIER, Adviseur-generaal bij de Federale Openbare Dienst Buitenlandse Zaken, belast met de humanitaire dossiers Dhr. Vaast LEYSEN, gewezen voorzitter van het Rode Kruis (Vlaanderen), van het Vlaams Economisch Verbond en van het "World Wildlife Fund" (WWF) België Mej. Gella VANDECAVEYE, judoka (onder meer tweemaal Wereldkampioene en zeven maal Europees Kampioene) Mw. Ulla WERBROUCK, ex-judoka (onder meer Olympisch Kampioene en zeven maal Europees Kampioene) Dhr. Jan FABRE, kunstenaar, lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunsten van België Mej. Chantal AKERMAN, cineaste Meester Alain BERENBOOM, advocaat, romancier en gewezen Secretaris-generaal van de Liga voor de Rechten van de Mens Dhr. Léon LEMERCIER, voorzitter van de "Association pour le volontariat" en van "Télé-Secours" Dhr. Raymond ROMBOUTS, architect Dhr. Marcel van JOLE, stichter en gewezen voorzitter van het MUHKA (Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen) Mw. Marthe WÉRY, kunstschilder Dhr. Pascal DUQUENNE, acteur (in de film "Le huitième jour"; voor zijn rol bekwam hij de "Prix d'interprétation masculine" op het Festival van Cannes in 1996) en atleet (hij behaalde verschillende gouden medailles op Belgische en Europese "Special Olympics") Dhr. Rutger STEENMEIJER, architect, voorzitter van de Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon en ondervoorzitter van de Stichting Cornelis Floris (voor de bescherming van het cultureel en historisch patrimonium in Vlaanderen)