20 dec 2012 19:38

Toekenning van federale toelagen 2012 aan de lokale politie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet vijf ontwerpen van koninklijk besluit goed die de gemeenten en meergemeentenpolitiezones een federale toelage toekennen om de werking van de lokale politie voor 2012 te ondersteunen.

De federale basisdotatie en de toelage voor de handhaving van de openbare orde
De toelage voor 2012 wordt berekend in functie van de berekeningsmechanismen die vorige jaren werden toegepast. De toelage voor de uitrusting is het bedrag voor 2011 dat werd geïndexeerd. 

De federale bijkomende dotatie
De bijkomende dotatie 2012 bevestigt de gelijke behandeling van politiezones in het kader van de meerkost, ongeacht of er een dossier werd ingediend. 

De indexatie van de federale basisdotatie voor 2011

De bedragen van de federale basisdotatie voor 2011 werd bekomen op basis van de effectieve evolutie van de gezondheidsindex vastgesteld in december 2009 en op basis van een raming van de evolutie van de index voor 2010 en 2011. De toelage wordt nu aangepast aan de reële evolutie van de gezondheidsindex voor 2010 en 2011.

De federale toelage Salduz
Deze nieuwe dotatie aan de politiezones dient als financiële tussenkomst in de kosten die voortvloeien uit de inwerkingtreding van de wet Salduz in 2012. Twee miljoen euro wordt toegekend aan de lokale politie. Ze worden verdeeld onder de 195 politiezones in functie van het reële aantal interventies Salduz van categorie III en IV.

De sociale dotatie
Het gaat om de verlenging in 2012 van de tot nu toe toegepaste toekenningswijze.