30 jun 2016 16:52

Uitbreiding van het Tax Shelter-stelsel tot podiumwerken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed over de vrijstelling van inkomsten die worden geïnvesteerd in een raamovereenkomst voor de productie van een podiumwerk.

Het voorontwerp van wet breidt het Tax Shelter-stelsel uit tot podiumwerken waarvan de productie veel financiële middelen vergt. België geniet een uitstekende reputatie op het vlak van de productie en coproductie van podiumwerken die nationaal en internationaal veel weerklank krijgen. De diversiteit van het landschap wordt als een meerwaarde beschouwd. Het uitbreiden van het bestaande Tax Shelter-stelsel naar de podiumwerken heeft tot doel de creatie, de diversiteit en de professionele actoren actief in de sector, te ondersteunen. Het is opgevat als een aanvulling op het bestaande cultuurbeleid van de gemeenschappen dat in hoofdzaak via subsidies gestalte krijgt en is in dat opzicht dan ook niet beperkt tot door de gemeenschappen gesubsidieerde werken.

Of een podiumwerk succes zal hebben, kan niet worden voorspeld, maar dankzij het Tax Shelter-stelsel kunnen privéinvesteerders worden aangetrokken om zo makkelijker toegang te krijgen tot het risicokapitaal. De uitbreiding wijzigt nergens het Tax Shelter-stelsel voor audiovisueel werk.

Buiten de regels die overgenomen zijn van het Tax Shelter-stelsel voor audiovisuele werken, situeert de link tussen deze twee stelsel zich in de beperking van de vrijstelling tot een bedrag  van 50 % van de belastbaar gereserveerde winst van het belastbaar tijdperk, met een maximum van 750.000 euro. De som van alle fiscale waarden van de Tax Shelter-attesten wordt beperkt tot maximum 2.500.000 euro per podiumwerk.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.