19 jul 2013 22:19

Uitvoering van de wetgeving postdiensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte een voorontwerp van wet en vijf ontwerpen van koninklijk besluit goed die de wetgeving over de postdiensten aanpassen en verder uitvoeren.

Het gaat om de uitvoering van de postwet op het vlak van:

  • de aanpassing van de postale regelgeving aan de openstelling van de postmarkt 
  • de voorwaarden voor de aanbieder van de universele dienst
  • de analytische boehouding van de aanbieder van de universele postdienst
  • de criteria om een onderbreking of de stopzetting van de universele dienst te kwalificeren als een stopzetting of onderbreking met een substantiële weerslag op de kwaliteit van de dienstverlening
  • de extracontractuele aansprakelijkheid van de aanbieders van de universele postdiensten
  • het postaal transport van gevaarlijke stoffen
  • de samenstelling en functionering van het Raadgevend Comité voor de postdiensten

voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen betreffende postdiensten

ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2006 tot toepassing van Titel IV (Hervorming van de Regie der posterijen) van de wet van 21 maart 1991 houdende hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

ontwerp van koninklijk besluit houdende reglementering van de postdienst

ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en de werking van het Raadgevend Comité voor de postdiensten

ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging aan het koninklijk besluit van 11 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels inzake aangifte en overdracht van postdiensten die geen deel uitmaken van de universele dienst en tot toepassing van de artikelen 144quater, § 3, 148sexies, § 1, 1°, en 148septies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

ontwerp van koninklijk besluit aangaande de analytische boekhouding van de aanbieder van de universele postdienst