06 mrt 2020 11:00

Verankerde samenwerking garandeert kwalitatievere datadoorstroming en een veiligere Noordzee

BRUSSEL - Vandaag, 6 maart 2020, vond het sloteventement van het MAiDEN project plaats. De kers op de taart na twee jaar intensieve samenwerking tussen de kustwachtpartners. 

Zee van expertise

Het MAritime Information Data Exchange Network, of kortweg ‘MAiDEN’-project, is een samenwerking tussen verschillende kustwachtpartners die een rol spelen in veiligheid, beveiliging en afhandeling van incidenten op onze Noordzee. Het Directoraat-Generaal (DG) Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer trok het project in nauwe samenwerking met het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), Defensie, Douane, en Scheepvaartpolitie. De diensten van de gouverneur van West-Vlaanderen en het secretariaat Kustwacht zorgden voor de nodige ondersteuning. 

Op 1 maart 2018 is het MAiDEN-project officieel van start gegaan. Sinds die kick-off hadden de kustwachtpartners twee jaar de tijd om in te staan voor een kwalitatieve koppeling van hun data- en communicatienetwerken. Deze zorgen er vandaag al voor dat de informatie-uitwisseling vlot verloopt en dat een accuraat maritiem verkeersbeeld kan opgebouwd worden.  

Vandaag lichtten de betrokken partners de ondernomen stappen en verwezenlijkingen toe in aanwezigheid van het Uitvoerend Agentschap voor Kleine en Middelgrote ondernemingen (EASME), die het project sponsorde. Ook engageerden ze zich om in de toekomst te blijven samenwerken aan een nog efficiëntere informatie-uitwisseling.   

Goed nieuws dus voor toekomstige operaties en voor de veiligheid op onze Noordzee!  

Concreet...

De afgelopen twee jaar hebben verschillende projectgroepen sterk ingezet op het ontwikkelen van een juridisch, logistiek en ICT-kader. 

Eerste realisaties:  

Bij  het Maritiem Reddings- en Coördinatie Centrum (MRCC) in Oostende, het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK) in Zeebrugge en DG Scheepvaart in Brussel is een Multifunctional Display Platform geïnstalleerd en is gezorgd voor een koppeling tussen de verschillende systemen. Hierdoor hebben de operatoren steeds een zo volledig mogelijk beeld van wat zich afspeelt op zee. Zo kunnen ze in een crisissituatie sneller en gecoördineerd ingrijpen.  

De uitwisseling van informatie over de schepen die de Belgische havens aandoen (ISPS) tussen DG Scheepvaart en de Douane in het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK) werd uitgebreid waardoor foutieve en onvolledige informatie sneller opgevangen wordt. Dat verbetert de kwaliteit van de informatie en zorgt voor een betere inschatting van de risico’s. 

De partners hebben al hun informatiestromen, zowel op nationaal als op internationaal niveau, in kaart gebracht. Dat gaat bijvoorbeeld over het elektronisch uitwisselen van drift- en zoekpatronen en een efficiënte raadpleging van schip-, lading- en reisinformatie. Voor de huidige tekortkomingen werden een aantal oplossingen geïdentificeerd. In een vervolg op dit project zullen die oplossingen verder praktisch uitgewerkt worden. 

Logo EU

Europees project

Het Uitvoerend Agentschap voor Kleine en Middelgrote ondernemingen (EASME) heeft het project MAiDEN mee gefinancierd en kende 749.608€ subsidies toe. Het MAiDEN project kadert in het Europese “Common Information Sharing Environment” (CISE) dat een efficiëntere informatie-uitwisseling tussen nationale én Europese IT-systemen in het maritieme domein mogelijk maakt. Het doel is de veiligheid te verhogen zowel voor de watergebruiker als de dienstverleners op het water. 

Contactpersonen :

Thomas De Spiegelaere 
FOD Mobiliteit en Vervoer  
Tel: +32 485 19 59 63  
Mail: pers@mobilit.fgov.be  

Francis Adyns  
Woordvoerder FOD Financiën 
Tel: 0470 76 22 44 
Mail: francis.adyns@minfin.fed.be