20 jul 2012 21:46

Vereenvoudiging van procedures voor wapenhandel in de Europese Unie

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit* goed dat de administratieve procedures voor de intracommunautaire wapenhandel vereenvoudigt. 

Het voorstel van de minister van Economie en Consumentenzaken zet de Europese richtlijn 2009/43/EG in Belgisch recht om. De richtlijn vereenvoudigt de voorwaarden om defensiegerelateerde producten in de Europese Unie over te dragen. In België zijn de gewesten verantwoordelijk voor de omzetting binnen hun bevoegdheidsdomeinen. De federale bevoegdheid slaat enkel op de intracommunautaire handel door het Belgische leger en de federale politie. 

Het ontwerp geeft een wettelijke basis aan de richtlijn op het vlak van de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen en schrapt de verplichte uitvoervergunning in het kader van intracommunautaire overdrachten. Het voorziet de mogelijkheid van globale overdrachtsvergunningen en legt een reeks informatie- en registratieplichten op. 

Het ontwerp kreeg een gunstig advies van de Interministeriële Economische Commissie en wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

* tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 maart 1993 tot regeling van de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en de daaraan verbonden technologie.