21 apr 2023 18:05

Vergoedingen voor de advocaten belast met de tweedelijnsbijstand

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed over de vergoeding voor advocaten in het kader van de tweedelijnsbijstand.

Elk jaar sturen de Ordes van Advocaten de minister van Justitie een voorstel omtrent de puntwaarde voor de vergoeding die aan advocaten wordt toegekend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand.

Het ontwerp legt voor dit jaar de waarde van het punt voor de uitbetaling van de prestaties voor het gerechtelijk jaar 2021-2022 vast op 90,36 euro. 

Het is de doelstelling om later dit jaar de waarde van het punt structureel in te schrijven op 75 euro, geïndexeerd volgens de gezondheidsindex van september 2016, om blijvend in een stabiele en correcte vergoeding van de advocaten te voorzien.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding die aan advocaten wordt toegekend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en inzake de subsidie voor de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand