18 jan 2013 18:52

Verhandeling van bouwproducten

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de Europese verordening over het verhandelen van bouwproducten uitvoert. De Belgische reglementering wordt herzien en verzekert de volledige coherentie van de bepalingen ter zake.  

Het voorontwerp van wet voert de Europese verordening uit die de Europese aanpak van de bouwproducten actualiseert. De vermelding CE op bouwproducten wordt gesystematiseerd, zodat de gedeclareerde prestaties beter kunnen worden gecontroleerd. Voor de microbedrijven wordt de CE-markering vereenvoudigd.

Vanaf 1 juli 2013 moeten de lidstaten:

  • het markttoezicht garanderen
  • een nationaal contactpunt inrichten dat inlichtingen geeft over de nationale reglementering van de bouwproducten
  • de bepalingen implementeren inzake de technische beoordelingsinstanties, die instaan voor de afgifte van Europese beoordelingsdocumenten, en inzake de certificatie-instellingen en testlaboratoria

Het voorontwerp werd voorgelegd aan de Interministeriële Economische Commissie, de bouwsector en de EU.

voorontwerp van wet tot uitvoering van de Verordening (EU) Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad, en tot intrekking van diverse bepalingen.