20 feb 2006 12:21

Verkeersboetes buitenlandse diplomaten

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht zal nieuwe initiatieven nemen teneinde de buitenlandse diplomaten in België ertoe te bewegen hun verkeersboetes te betalen.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht zal nieuwe initiatieven nemen teneinde de buitenlandse diplomaten in België ertoe te bewegen hun verkeersboetes te betalen.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht zal nieuwe initiatieven nemen teneinde de buitenlandse diplomaten in België ertoe te bewegen hun verkeersboetes te betalen. Nu reeds worden alle diplomaten die een verkeersovertreding plegen, op verzoek van het Parket, door de Protocoldienst van Buitenlandse Zaken, systematisch geïdentificeerd. Vervolgens worden deze diplomaten per diplomatieke nota en op systematische basis opgeroepen een schriftelijke verklaring af te leggen die wordt overgemaakt aan het Parket en worden zij uitgenodigd hun boetes te betalen. Bovendien wordt, bij elke verkeersovertreding, aan de diplomatieke missies herinnerd dat zij, in overeenstemming met de Conventie van Wenen, geacht worden de verkeersreglementering in ons land te eerbiedigen en worden zij in casu uitgenodigd om op vrijwillige basis de verkeersboetes te betalen die bij wijze van minnelijke schikking worden voorgesteld door het Parket of door de Rechtbanken. Er is immers ingevolge de diplomatieke immuniteit geen dwanguitvoering mogelijk. De Minister heeft zijn administratie nu gevraagd in samenspraak met het Parket een procedure uit te werken die het mogelijk moet maken de daadwerkelijke betaling van de boetes door de buitenlandse diplomaten in België te bekomen. De eerste contacten hierover tussen de Protocoldienst en het Parket zullen eerlang plaatshebben. Doelstelling moet zijn de probleemgevallen te identificeren en ten aanzien van deze gevallen maatregelen te treffen. Deze maatregelen zouden kunnen gaan van convocatie op de Protocoldienst, het ontnemen van fiscale voordelen, en, in extreme situaties zelfs tot het verzoeken tot opheffing van de immuniteit en tot een persona non grata verklaring ( uitwijzing). Een en ander zal dienen te gebeuren mits eerbiediging van het Verdrag van Wenen dat ook onze eigen diplomaten in het buitenland bescherming biedt.