18 mrt 2022 22:33

Verlenging levensduur kerncentrales Doel 4 en Tihange 3

De federale regering heeft beslist om de nodige stappen te zetten om de levensduur van twee kerncentrales met tien jaar te verlengen. Dit moet de onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen versterken in turbulente geopolitieke tijden. Er komt ook een versnelling van de omslag naar hernieuwbare energie met bijkomende investeringen in offshore-windenergie, waterstof, zonne-energie en duurzame mobiliteit.  

  1. Verlenging levensduur 2 kerncentrales

De federale regering gaat de nodige stappen zetten om de levensduur van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 met tien jaar te verlengen. Het gaat om een verlenging van 2GW nucleaire capaciteit.

De minister van Energie en de Eerste minister worden gevraagd de gesprekken met de Europese Commissie verder te zetten over de impact van de verlenging op het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM). Ook de besprekingen met exploitant Engie zullen worden verdergezet.

Tegen eind maart moet het voorontwerp van wet voor de verlenging van de centrale Doel 4 en Tihange 3 ter goedkeuring worden voorgelegd voor aan de ministerraad, net als het ontwerp van KB tot wijziging van koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties.

De verlenging van de twee kerncentrales mag de productie van hernieuwbare elektriciteit niet uit de markt duwen. Daarom zal onder meer gekeken worden of bij overproductie de kerncentrales ook kunnen worden ingezet om de waterstofmarkt in België op gang te trekken.

De regering bevestigt ook het CRM-programma onverkort uit te voeren en neemt akte van het feit dat de gascentrale van Vilvoorde niet de nodige vergunningen heeft gekregen om hieraan deel te nemen. Het rapport van Elia toont echter aan dat er voldoende liquiditeit in de markt aanwezig is voor de re-run. De re-run van de T-1-veiling moet de bevoorradingszekerheid vanaf de winter 2025-26 garanderen, terwijl de verlenging van Doel 4 en Tihange 3 kan worden doorgevoerd. 

  1. Versnelling klimaatneutraliteit

Ook de overgang naar klimaatneutraliteit wordt versneld met een investeringspakket van in totaal 1,1 miljard euro om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen versneld af te bouwen.

Windenergie

Op het vlak van windenenergie zal de federale regering onder meer de uitvoering van de offshore-capaciteit van de Prinses Elisabeth-zone versnellen, obstakels voor nieuwe onshore- en offshore capaciteit uit de weg ruimen en de huidige elektriciteitsproductie (zone 1) verhogen door repowering. De samenwerking met onze buurlanden wordt versterkt om sneller te komen tot één geïntegreerd offshore-netwerk.

Deze maatregelen versterken het engagement (oktober 2021) om de offshore windcapaciteit op de Belgische Noordzee te verdrievoudigen. Met deze inspanningen zal elk Belgisch gezin in de nabije toekomst worden voorzien van elektriciteit uit de Noordzee.

Waterstofenergie

Waterstof is één van de belangrijkste propere energiebronnen van de toekomst. Daarom komen er extra inspanningen om de omslag naar energie uit waterstof te versnellen en België uit te bouwen tot een draaischijf van invoer en doorvoer van groene waterstof.

Zo zal onder meer de uitbouw een waterstofbackbone van de Belgische havens naar de Belgische industriezones en tot in Duitsland worden versneld en komt er een nauwe samenwerking met de privésector om de Belgische waterstof-expertise te verankeren en bedrijven aan te moedigen de omslag naar waterstof te maken.

Zonne-energie

Om de opwekking van zonne-energie te verhogen, komt er een verlaging van de btw op zonnepanelen naar 6% (2022-2023). Ook voor warmtepompen en zonneboilers wordt de btw verlaagd naar 6% (2022-2023).

De regering zal ook de invoering van drijvende zonne-energie (floating solar) versnellen.

In de NMBS-stations komen zonnepanelen en slimme laadpalen. Waar mogelijk komen ook op daken van federale overheidsgebouwen zonnepanelen.

Kernenergie nieuwe generatie

De federale regering herbevestigt ook de aandacht voor kleine modulaire kernreactoren (SMR). België beschikt over toonaangevende expertise op het gebied van nieuwe nucleaire technologieën en zal de komende jaren op dit gebied investeren, in samenwerking met het SCK-CEN en MYRRHA. Voor de komende vier jaar werd een jaarlijks budget van 25 miljoen euro vrijgemaakt.

Duurzame mobiliteit

De minister van Mobiliteit wordt ermee belast de onderhandelingen te finaliseren met het oog op het afsluiten van een openbaredienstcontract met de NMBS en van een performantiecontract met Infrabel teneinde het modale aandeel van de trein zowel in het personen- als in het goederenvervoer te verdubbelen.

Met het oog op de verdubbeling van het goederentransport per spoor tegen 2030 zal de regering naast de besliste structurele verlaging van de rijpadvergoeding een steunregime van ca. 15 miljoen in 2023 voor het verspreid en gecombineerd vervoer uitwerken dat aan de vigerende Europese regelgeving voldoet.


Om de energietransitie te versnellen zal ook de investeringsaftrek worden hervormd om nog meer nadruk te leggen op het belang van duurzaamheid bij investeringen. De minister van Financiën wordt ook gevraagd een reeks voorstellen uit te werken om het spaargeld van de Belgen te activeren in duurzame projecten.

Op sociaal vlak, wordt het sociale fonds en elektriciteit eenmalig verstrekt met het oog op het nemen van preventieve maatregelen.