27 feb 2015 13:53

Vermindering van de bijdrage aan het stelsel van de wettelijke vakantie

Op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de vermindering van de bijdrage die de werkgevers betalen voor de financiering van het vakantiegeld.

Het ontwerp kadert in het akkoord dat is gesloten tussen de sociale partners met betrekking tot de harmonisering van het statuut arbeiders-bedienden. Het is bedoeld om de kwartaalbijdrage te verlagen  die de werkgevers betalen aan de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) en aan de verschillende kassen voor jaarlijks verlof voor de financiering van het vakantiegeld, terwijl de jaarlijkse bijdrage ongewijzigd blijft.
Concreet bepaalt het ontwerp van koninklijk besluit het volgende: 

  • de vermindering van het percentage dat wordt toegepast op de loonmassa van arbeiders (op 108% gebracht) voor de jaren 2015 tot en met 2018
  • de modaliteiten voor de berekening van deze vermindering
  • de intrekking van het koninklijk besluit van 12 maart 1984 (art. 4), aangezien het enige artikel geherformuleerd wordt in het ontwerp van koninklijk besluit
  • de intrekking van het koninklijk besluit van 28 maart 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van artikel 18 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State, aan het beheerscomité van de RSZ en aan het beheerscomité van de RJV.

ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van titel 4, hoofdstuk 2, van de wet betreffende de bevordering van de tewerkstelling, met het oog op de verlaging van de bijdrage aan het stelsel van de wettelijke vakantie van handarbeiders