04 jul 2008 21:00

Voorbereiding van het Europees voorzitterschap 2010 gestart

Op voorstel van Yves Leterme, eerste minister, Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, heeft de ministerraad vrijdag een nota goedgekeurd over de voorbereiding van het toekomstige Belgische voorzitterschap van de Europese Unie in 2010.

Op voorstel van Yves Leterme, eerste minister, Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, heeft de ministerraad vrijdag een nota goedgekeurd over de voorbereiding van het toekomstige Belgische voorzitterschap van de Europese Unie in 2010.

Voorbereiding van het Europees voorzitterschap 2010 gestart Brussel, 4 juli 2008 Op voorstel van Yves Leterme, eerste minister, Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, heeft de ministerraad vrijdag een nota goedgekeurd over de voorbereiding van het toekomstige Belgische voorzitterschap van de Europese Unie in 2010. Het Trio-systeem is in voege sinds 2006 in de Europese Unie en maakt het noodzakelijk om sneller dan vroeger te beginnen met de voorbereiding van het voorzitterschap. Op die manier kunnen de prioriteiten en respectieve voorstellen van de toekomstige Spaanse, Belgische en Hongaarse voorzitterschappen worden geconsolideerd. Zij moeten hun Trio-programma voorstellen in de EU-ministerraad in november 2009. Dat zal in overleg gebeuren met alle betrokken ministers en de overheden van gemeenschappen en gewesten. In het kader van de voorbereiding zal er speciale aandacht worden geschonken aan het overleg met de burgers en het middenveld. Zij zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het voorbereidingsproces. Daarvoor zal er een ‘Task Force 2010' worden opgericht en een eigen website. Een ‘follow-upgroep' zal een programmavoorstel uitwerken en de voorbereiding sturen. De ‘Logistieke coördinator' zal alle praktische, logistieke en financiële aspecten beheren. Alle organen zouden operationeel moeten zijn vanaf september zodat het programmavoorstel voor het Belgische voorzitterschap kan afgewerkt worden in de loop van het eerste trimester van 2009. Minister Karel De Gucht onderstreept dat het ontbreken van een vaste datum voor de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon een uitdaging is voor de voorbereiding maar hij is een resoluut voorstander van een voluntaristische aanpak. De Gucht: "Het is niet onmogelijk dat we deel zullen uitmaken van het eerste Trio dat volledig gebruik zal kunnen maken van de nieuwe institutionele instrumenten en beslissingsmechanismen voor de Unie. Het is mijn ambitie om erover te waken dat die ten volle gebruikt zullen worden om nog efficiënter de grote politieke, economische, sociale en milieugerelateerde kwesties aan te pakken waarmee Europa geconfronteerd wordt." Olivier Chastel, aan wie de taak werd toevertrouwd om de minister van Buitenlandse Zaken te helpen met de voorbereiding van het voorzitterschap, legt speciaal de nadruk op het aspect van het overleg met de burger: "Het opzetten van de geschikte procedures en administratieve organen is een belangrijke stap. Het zal de federale overheid en de overheden van de deelentiteiten toelaten goed samen te werken om een realistisch en ambitieus programma op te stellen maar het is ook een manier om er zeker van te zijn dat het programma zo wordt opgesteld dat het middenveld er ruim bij betrokken is en dat het rekening houdt met de behoeften en de verwachtingen van de burgers."