24 okt 2013 15:09

Voorbereiding van het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de gewesten voor de verdeling van de klimaat- en energiedoelstellingen

De ministerraad mandateert de vertegenwoordigers van de federale regering in de Nationale Klimaatcommissie en de vertegenwoordigers van de regering in het Overlegcomité om de onderhandelingen over de verdeling van de klimaat- en energiedoelstellingen tussen de federale staat en de gewesten verder te zetten. 

De verdeling van de doelstellingen zal leiden tot een samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de gewesten voor de periode 2013-2020. Het akkoord wordt voorbereid door de Nationale Klimaatcommissie in overleg met Concere/Enover, zodat België zijn Europese en internationale verbintenissen op het vlak van het klimaat- en energiebeleid kan nakomen. De verbintenissen hebben betrekking op doelstellingen op het vlak van hernieuwbare energie, ook in de transportsector, de inkomsten uit de veiling van CO²-quota, de daling van uitstoot van broeikasgassen in de niet ETS-sector en de internationale financiering van het klimaatbeleid.   

ETS= EU Emission Trading System