21 apr 2017 16:32

Vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen voor vrijwillige ambulanciers

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed om bepaalde vrijwilligers vrij te stellen van sociale zekerheidsbijdragen voor vergoedingen voor reguliere prestaties.

Vrijwillige brandweerlieden genieten reeds een speciale behandeling voor de onderwerping aan de sociale zekerheid. De vergoedingen toegekend aan brandweerlieden voor reguliere prestaties zijn vrijgesteld van sociale bijdragen voor zover zij niet hoger zijn dan 1.057,81 euro per kwartaal. De vergoedingen toegekend aan vrijwillige brandweerlieden voor uitzonderlijke prestaties, dat wil zeggen prestaties waarvoor vrijwillige brandweerlieden onverwacht worden opgeroepen, zijn steeds vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen, ongeacht het bedrag.

Het ontwerp van koninklijk besluit wil deze regeling toepassen op de volgende vrijwilligers:

  • vrijwillige ambulanciers
  • vrijwillige brandweermannen
  • vrijwilligers van de civiele bescherming

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van artikel 17quater van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van het koninklijk besluit van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders