12 mrt 2015 19:26

Welvaartsaanpassing van de sociale prestaties toegekend in het stelsel van de uitkeringsverzekering voor werknemers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die het luik van het sociaal akkoord 2015-2016, over de welvaartsaanpassing van de sociale prestaties toegekend in het stelsel van de uitkeringsverzekering voor werknemers, uitvoert. 

Het eerste ontwerp verhoogt vanaf 1 april 2015 met 1,25% het maximumbedrag van het loon dat als basis dient voor de berekening van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en de moederschapsuitkeringen die vanaf de 31ste dag van de moederschapsrust worden toegekend. Het verhoogt eveneens vanaf 1 september 2015 met 2% het bedrag van de minimumuitkering voor de regelmatige werknemer die samenwoont. Vanaf 1 januari 2016 verhoogt met 2% de invaliditeitsuitkering van de gerechtigden die tussen 1 januari 2010 en 31 december 2010 arbeidsongeschikt werden voor een ziekteduur van 6 jaar.

Het  tweede ontwerp verhoogt vanaf 1 mei 2015 de inhaalpremie voor invalide gerechtigden die sinds ten minste  twee jaar arbeidsongeschikt zijn met 160 euro. 

ontwerpen van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994