28 nov 2008 18:24

Werkgelegenheid: welzijn op het werk

Nationale strategie inzake welzijn op het werk

Nationale strategie inzake welzijn op het werk

De ministerraad heeft de nationale strategie inzake welzijn op het werk 2008-2012 goedgekeurd die minister van Werk Joëlle Milquet voorstelde.

De nationale strategie inzake welzijn op het werk 2008-2012 omvat een globale benadering van welzijn op het werk die de doelstellingen van het vijfarenplan van de Europese commissie 'Verbetering van de arbeidskwaliteit en -productiviteit: communautaire strategie 2007-2012 voor de gezondheid en veiligheid op het werk' op de Belgische situatie toepast. Concreet moeten die doelstellingen een continue en blijvende daling met 25% van het aantal arbeidsongevallen en beroepsziekten verwezenlijken.

De nationale strategie inzake welzijn op het werk wil:

  • het aantal arbeidsongevallen op de arbeidsplaats doen dalen in overeenstemming met de Europese doelstelling
  • aanzetten tot een gedragswijziging bij de werknemers en de werkgevers door een cultuur van risicopreventie te stimuleren
  • de werking van de preventiediensten verbeteren en vooral de uitwisseling van informatie bevorderen en het toezicht verscherpen  

Het plan bestaat uit vijf programma's:

  • de preventie van beroepsziekten en arbeidsongevallen versterken
  • de behandeling van beroepsziekten en de reïntegratie van de werknemers verbeteren
  • de controle en de efficiëntie van de toepassing van de wetgevingen en reglementeringen versterken vooral in de risicosectoren
  • de wetgeving en de reglementering moderniseren en vereenoudigen
  • voortdurend evalueren

De programma's zullen in overleg met de sociale partners worden opgestart. De strategie wordt voor advies aan de Nationale Arbeidsraad voorgelegd.