16 jul 2021 17:54

Werking van de Nationale Loterij, het verdelingsplan van de subsidies voor 2021 en Scooore NV

De ministerraad keurt op voorstel van de staatssecretaris belast met de Nationale Loterij, Sammy Mahdi, een voorontwerp van wet en drie ontwerpen van koninklijk besluit goed betreffende de werking van de Nationale Loterij, het verdelingsplan van de subsidies voor 2021 en Scooore NV.

Het voorontwerp van wet, aangepast aan het advies van de Raad van State, beoogt de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij aan te passen. De Kansspelwet werd gewijzigd in 2010 en sindsdien is de wet van 19 april 2002 niet meer in overeenstemming. De Raad van State heeft de vergunning voor de uitbating van weddenschappen door de Nationale Loterij vernietigd, wat tot gevolg had dat de juridische basis om weddenschappen uit te baten onduidelijk is. Aangezien binnenkort de vernieuwing van de vergunning dient te worden aangevraagd, beoogt dit voorontwerp deze onduidelijkheid op voorhand uit te klaren. De wet van 19 april 2002 moet ook worden aangepast om de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven op dezelfde wijze toe te passen op de dochterondernemingen op het gebied van het arbeidsrecht.

Het eerste ontwerp van koninklijk besluit betreft de goedkeuring van het beheerscontract tussen de Staat en de Nationale Loterij. Het bewaart ten aanzien van het huidige beheerscontract in grote mate de continuïteit zowel wat betreft de inhoud als wat betreft de structuur. Een aantal bepalingen werd verduidelijkt en vereenvoudigd. Andere bepalingen werden geactualiseerd in het licht van de socio-economische realiteit waarin de Nationale Loterij vandaag haar taken van openbare dienst vervult, en de uitdagingen waarvoor zij de komende vijf jaar staat. 

Het tweede ontwerp van koninklijk besluit betreft het voorlopig verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het jaar 2021.

Het derde ontwerp van koninklijk besluit betreft de machtiging van de Nationale Loterij om haar dochteronderneming Scooore NV te kunnen betrekken bij de uitvoering van bepaalde taken van openbare dienst inzake weddenschappen.

Het voorontwerp van wet, het eerste en tweede ontwerp van koninklijk besluit worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning. Het derde ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet betreffende de wijziging van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij

Ontwerp van koninklijk besluit houdende goedkeuring van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht

Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van het voorlopige verdelingsplan van de subsidies voor het dienstjaar 2021 van de Nationale Loterij

Ontwerp van koninklijk besluit tot machtiging van de Nationale Loterij NV van publiek recht om haar dochteronderneming Scooore NV te kunnen betrekken bij de uitvoering van bepaalde taken van openbare dienst