14 feb 2014 15:51

Wetboek van economisch recht: intellectuele eigendom

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte twee voorontwerp van wet goed die boek XI over de intellectuele eigendom in het wetboek van economisch recht invoegen*.

Het gaat om twee voorontwerpen van wet die een algemeen wettelijk kader voor de intellectuele eigendom invoeren en die de economische wetgeving reorganiseren in een wetboek dat de rechtsregels van het economisch recht groepeert en moderniseert.

Het eerste voorontwerp van wet werd in eerste lezing op de ministerraad van 19 juli 2013 goedgekeurd. Het werd aan het avies van de Raad van State en de Raad voor de Intellectuele eigendom aangepast. Op vraag van de Raad van State werd het in twee voorontwerpen gesplitst. Het werd onder andere aangepast op het vlak van de octrooirechten.

voorontwep van wet houdende de invoeging van een Boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan Boek XI in de Boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek

voorontwerp van wet houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in Boek XI “Intellectuele eigendom” van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van een bepaling eigen aan Boek XI in Boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van het artikel 633quinquies van het Gerechtelijk Wetboek