23 sep 2015 17:42

Wijziging criteria arbeidsongevallenwet

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 23 december 2008 wijzigt, tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico’s.

Ondernemingen die ‘een onevenredig verzwaard risico’ vertonen in vergelijking met hun sectorgenoten, moeten een forfaitaire bijdrage betalen aan hun verzekeraar. Die bijdrage wordt gebruikt voor de preventie van ongevallen in de betrokken onderneming.

Op voorstel van het Beheerscomité van het Fonds voor arbeidsongevallen komen er nieuwe criteria om uit te maken welke ondernemingen een onevenredig verzwaard risico vertonen.

De wijzigingen dienen om:

  • de impact van de ondernemingsgrootte op de kans om als verzwaard risico te worden beschouwd te verminderen
  • meer rekening te houden met de ernst van het ongeval
  • te vermijden dat er een onderneming geselecteerd wordt waarin slechts één ongeval gebeurd is  in de jaren waarin aan de criteria is voldaan

Deze nieuwe criteria betekenen – naast de wijziging van het vernoemde koninklijk besluit – ook een aanpassing van artikel 49bis van de Arbeidsongevallenwet.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico’s