12 mei 2023 15:57

Wijziging financieringsmodaliteiten van het Federaal Migratiecentrum Myria

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de financieringsmodaliteiten van het Federaal Migratiecentrum Myria verduidelijkt en diversifieert.

Het ontwerp van koninklijk besluit voert twee wijzigingen door in het koninklijk besluit van 29 juni 2014 om het Federaal Migratiecentrum Myria toe te laten specifieke financiële middelen te aanvaarden wanneer dit, in bijzondere gevallen en binnen de wettelijke bevoegdheden van het centrum, nodig zou zijn. Deze actualisering heeft een tweeledig doel:

  • het specifiëren van de rechtsbasis voor de financiering van het centrum door eigen inkomsten, in het bijzonder in het kader van de verschillende samenwerkingen die het centrum aangaat
  • het toevoegen van een rechtsbasis om het centrum toe te laten een specifieke financiering te ontvangen voor het uitvoeren van studies en onderzoeken of het uitvoeren van opdrachten die door een overheidsinstantie aan het centrum zijn toevertrouwd

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2014, tot vaststelling van het organiek statuut van het federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel, tot uitvoering van artikel 5 van de wet van 15 februari 1993, tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel