20 jul 2016 18:50

Wijziging van de organieke wet van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput en minister van Justitie Koen Geens in tweede lezing een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de organieke wet* van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Het voorontwerp van wet werd aan het advies van de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Raad van State aangepast.

Het voorontwerp verbetert en verduidelijkt de organieke wet door de ondervonden operationele problemen te ondervangen, zonder te raken aan de bestaande methoden en aan de fundamentele rechten van de burgers. Na vijf jaar van aanwending van de specifieke en uitzonderlijke methoden van gegevensverzameling, werd er door de twee inlichtingendiensten een evaluatie gemaakt van de organieke wet. Sommige bepalingen van de organieke wet dienden te worden gewijzigd om bepaalde procedures te verbeteren, enkele artikelen te verduidelijken en de wet aan te passen aan nieuwe technologieën.

Er werd een nieuwe specifieke methode voor het verzamelen van gegevens in het leven geroepen, namelijk het verzamelen van reisgegevens. Het voorontwerp van wet voorziet de mogelijkheid voor inlichtingen- en veiligheidsdiensten om vervoers- en reisgegevens te vorderen van een private verstrekker van een vervoers- of reisdienst zoals een bus- of taxibedrijf, een reisagentschap of een website die een hotelreservatiesysteem aanbiedt.

Het voorontwerp van wet wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd met het oog op de indiening ervan bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.

*van 30 november 1998, gewijzigd door de wet van 4 februari 2010