21 apr 2023 18:05

Wijziging van diverse wetten ter verbetering van het departement Justitie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een voorontwerp van wet goed tot wijziging van diverse wetten die het departement Justitie sneller, menselijker en straffer dienen te maken.

In de volgende wetten en wetboeken worden wijzigingen aangebracht: 

 • Wijzigingen van decreten en wetten inzake erediensten en de erkende niet-confessionele organisaties
  • de vervanging van de verouderde verwijzing naar de minister van Erediensten door verwijzing naar de minister van Justitie
  • wijzigingen om zekere administratieve procedures te vereenvoudigen en om een delegatie van handtekening mogelijk te maken
 • Wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering
  • een wijziging om gevolg te geven aan het arrest Aygün t. België van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
  • het toevoegen van de misdrijven voyeurisme en niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte inhoud aan de zogenaamde tap-lijst
  • de invoering van een bevel tot betaling voor niet-betaalde minnelijke schikkingen 
 • Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek
  • de optimalisatie van rechtspleging in kort geding ter bestrijding van digitaal seksueel geweld
 • Wijzigingen van de Voorlopige Hechteniswet
  • de aanpassing van de gronden waarop een bevel tot aanhouding kan worden bevolen
  • de terugkeer naar maandelijkse controles op de handhaving van de voorlopige hechtenis
 • Wijziging van de programmawet
  • de wijziging dat alle leeftijdstesten bij niet-begeleide minderjarige vreemdelingen voortaan betaald worden door de dienst Voogdij
  • de verduidelijking dat de voogd niet kan worden aangesproken voor het betalen van kosten in de uitoefening van de voogdij
 • Bepalingen tot wijziging van verschillende wetten inzake de strafuitvoering
  • onder meer inzake strafuitvoeringsmodaliteiten, elektronisch toezicht en de verfijning van de gefaseerde inwerkingtreding van de wet externe rechtspositie

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.