04 nov 2015 11:59

24 sterke maatregelen – onder andere – op één jaar tijd!

Amper een jaar nadat hij in functie is getreden, heeft Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, al een bilan dat goed is voor een legislatuur. De KMO’s en de zelfstandigen werden nog nooit zo in de watten gelegd als door deze regering. Het bewijs daarvoor wordt geleverd door niet minder dan 24 maatregelen van formaat in hun voordeel, en dat op slechts enkele maanden tijd.

1° Vermindering van het tarief van de sociale bijdragen van de zelfstandigen van 22 naar 20,5 %

 

Het gaat om een historische maatregel: de sociale bijdragen zijn in meer dan 20 jaar niet meer gedaald. Deze maatregel heeft met name tot doel om de koopkracht van de zelfstandigen te ondersteunen.
Hij zal zich in 3 tijden afspelen: vermindering naar 21,5 % vanaf 2016 vervolgens naar 21% in 2017 en naar 20,5% in 2018.

 

2° Geen sociale werkgeversbijdragen op de aanwerving van de eerste werknemer in de komende 5 jaar

 

Vanaf 2016 en tot eind 2020 zullen alle werkgevers die een eerste werknemer aanwerven een levenslange vrijstelling genieten van sociale werkgeversbijdragen  op deze eerste werknemer. Deze bepaling heeft tot doel om zoveel mogelijk zelfstandigen te helpen om de “eerste stap” te zetten qua aanwerving.

 

3° Vermindering van de sociale bijdragen voor de 2de tot de 6de aanwerving

 

Bovendien worden de huidige voordelen die betrekking hadden op de 1ste, 2de, 3de, 4de en  5de aanwerving respectievelijk verschoven naar de 2de, 3de, 4de, 5de en 6de aanwerving.
De Regering creëert dus nieuwe voordelen voor de eerste werknemers tot de 6de werknemer om de groei en vooral de jobcreatie aan te wakkeren.
We moeten opmerken dat de ondernemingen die hun eerste werknemers in 2015 hebben aangeworven niet vergeten worden omdat alle aanwervingen van de 1ste tot de 5de werknemer sinds 1/1/2015, de nieuwe bedragen zullen genieten van de verminderingen van sociale bijdragen die van toepassing zijn vanaf 2016, maar voor het aantal kwartalen van verminderingen waarop zij nog recht hebben in het regime dat van toepassing is in 2015.

 

4° Verdubbeling van de investeringsaftrek tot 8% voor KMO’s en verhoging tot hetzelfde percentage voor de zelfstandigen (8%)

 

Vanaf 1 januari 2016 zal de aftrek voor beroepsmatige investeringen worden verhoogd van 4 tot 8% voor de KMO’s en van 3,5 tot 8% voor de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon. 
Het gaat om de investeringen die verband houden met de beroepswerkzaamheid (bv : aankoop van een voertuig, materiaal…).

 

5° Gelijkschakeling van het minimumpensioen van de alleenstaande zelfstandigen met dat van de loontrekkende

 

Het gaat om een bijzonder belangrijk moment: vanaf 1 augustus 2016 zal het de eerste keer zijn dat de minimumpensioenen van de loontrekkenden en de zelfstandigen in België volledig op gelijke voet zullen staan.
We mogen niet vergeten dat 4 gepensioneerde zelfstandigen op 5 het minimumpensioen ontvangen, met andere woorden 400.000 pensioenbegunstigden (volledige loopbaan als zelfstandige of gemengde loopbaan).

 

6° Afschaffing van de grenzen aan de toegelaten activiteit voor gepensioneerde loontrekkenden en zelfstandigen

 

Het doel bestond erin gepensioneerde loontrekkenden en zelfstandigen de mogelijkheid te bieden om een beroepsactiviteit te beoefenen zonder grenzen als zij de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt of een loopbaan van 45 jaar. Vroeger moest voldaan zijn aan 2 voorwaarden: leeftijd van 65 jaar en een loopbaan van 42 jaar.
Het pensioen van sommige zelfstandigen werd dus afgenomen omdat zij aan de economie bleven bijdragen… Voortaan kunnen zij onmiddellijk voor de volle 100% genieten van hun pensioenrente.

 

7° Kwartalen voortaan in aanmerking genomen bij de berekening van het pensioen van de zelfstandigen

 

Op initiatief van Willy Borsus heeft de Ministerraad het koninklijk besluit goedgekeurd betreffende het in aanmerking nemen van de laatste kwartalen bij de berekening van het pensioen van de zelfstandigen.
Vroeger stopte de berekening van het pensioen automatisch op 31 december van het jaar dat voorafging aan de pensionering. Met andere woorden, de zelfstandigen die werkten na 31 december genoten in de berekening van hun pensioen niet van deze extra gepresteerde kwartalen. Enkel in het regime van de zelfstandigen bestond er nog een dergelijke berekeningswijze. Voortaan wordt elk kwartaal dat nog gepresteerd wordt na 31 december in aanmerking genomen.


8° Nationaal pensioencomité (NPC)

 

Oprichting van het Nationaal Pensioencomité, het Kenniscentrum en de Academische Raad.
Het Nationaal Pensioencomité is een intersectoraal overlegorgaan dat vertegenwoordigers samenbrengt van de werkgevers en de zelfstandigen, de werknemers en de regering. De taak van het NPC bestaat erin voor alle pensioenstelsels (werknemers, zelfstandigen en publieke sector) de contouren vast te leggen van diverse belangrijke, structurele hervormingen zoals de inachtneming van de zwaarte van werk, de mogelijkheid om met deeltijds pensioen te gaan, het pensioen met punten, of zelfs de modernisering van de gezinsdimensie van ons pensioenstelsel. 

 

9° Maatregelen ten voordele van de zelfstandigen die zorgen verstrekken aan naasten

 

De voorziening die van toepassing is op de zelfstandigen werd geharmoniseerd en uitgebreid. Voortaan is zij toegankelijk voor de zelfstandige om een zwaar ziek familielid tot de tweede graad of een zwaar ziek gezinslid te verzorgen of bij te staan. De voorziening zal ook worden uitgebreid naar de zelfstandige die moet zorgen voor een gehandicapt kind jonger dan 25 jaar.


De voorziening voorziet:
• een financiële uitkering van 1.060€ (alleenstaande) / 1.403€ (gezin);
• een vrijstelling van betaling van sociale bijdragen;
• dat zij van toepassing is gedurende maximaal 2 kwartalen (6 maanden);
• dat de voorwaarde van de stopzetting van de activiteit gedurende minstens 4 weken geschrapt wordt,
met gelijkstelling voor alle sociale rechten.

 

10° Uitbreiding van het systeem van de toegelaten activiteit voor personen in arbeidsongeschiktheid en invaliditeit

 

Vanaf 1 juli 2015 kunnen arbeidsongeschikte zelfstandigen gemakkelijker terug professioneel actief worden, zonder dat ze moeten vrezen hun uitkering volledig te verliezen.
Door deze nieuwe maatregelen wordt de mogelijkheid tot toegelaten werkhervatting uitgebreid voor twee typegevallen. Ten eerste wordt het voortaan mogelijk om gedurende maximaal 18 maanden (in plaats van 12 maanden) een andere activiteit uit te oefenen met het oog op een gehele werkhervatting.
Ten tweede is het voorzien dat de uitoefening van een andere activiteit voortaan ook mogelijk wordt op de resterende capaciteit bij ernstige ziekte.

 

11° KMO-plan: 40 maatregelen ter ondersteuning van de KMO’s

 

De Ministerraad heeft in februari jongstleden het “Federale KMO-plan” van Willy Borsus goedgekeurd. Deze regering wil, via de maatregelen die zij neemt en nog wil nemen, 100% “KMO-vriendelijk” zijn.
Het “KMO-plan” stelt 40 concrete maatregelen voor om de KMO’s te ondersteunen in hun ontwikkeling. Ter herinnering, de KMO’s vertegenwoordigden in 2014 99% van de ondernemingen, 53,5 % van de private tewerkstelling  en 42,9 % van de Belgische toegevoegde waarde . Parallel daarmee heeft het aantal zelfstandigen in 2014 de kaap overschreden van het miljoen: in 2014 waren zij met 1.005.167, tegen slechts 857.694 in 1994 .

 

12° Horecaplan ter ondersteuning van de sector

 

Op 6 februari jongstleden heeft de Ministerraad het “Horecaplan” 2015 goedgekeurd.

Nieuwigheden:

 

• Creatie van flexijobs : elke werknemer die al ten minste een 4/5-job heeft in het kader van een arbeidscontract, zal in de horecasector aan de slag kunnen tegen een verminderd tarief: nettoloon van minimaal 9,5€/uur + 25% volledig bevrijdende bijdragen. 
Een persoon die minstens 4/5 voor een andere werkgever werkt, kan dus zijn inkomsten eenvoudig verhogen in de horeca. De werkgevers kunnen een gemakkelijk systeem toepassen: het nettoloon plus 25% bijdragen op dat loon. Dit systeem maakt het mogelijk om het opbouwen van sociale rechten te blijven garanderen, ook voor de flexijobs.


• Overuren:


o Elke werknemer die voltijds tewerkgesteld is in de horeca, zal overuren kunnen presteren aan aantrekkelijke voorwaarden, zowel voor de werkgever als voor de werknemer: de overuren zullen bevrijdend zijn, met andere woorden vergoed volgens het principe bruto = netto (bv. 14€ bruto/uur levert 14€ netto op voor de werknemer). Noch de werkgever, noch de werknemer moeten dus fiscale of parafiscale bijdragen betalen.
o Verhoging van het aantal overuren: van 180 naar 360 uur en arbeidsrechtelijk van 143 naar 250 uur.
De horecasector is een belangrijke economische sector, die arbeidsintensief is en gekenmerkt wordt door een hoge flexibiliteit. Deze sector telt 55.000 zaken, 120.000 vaak laaggeschoolde werknemers en 40.000 zelfstandigen.

 

13° Alternatieve financiering: taxshelter en crowdfunding

 

Tax shelter voor start-ups
Een fiscale stimulans maakt het voortaan mogelijk om investeringen in Belgische start-ups aan te moedigen, die daardoor gemakkelijker toegang zullen krijgen tot een financiering. Dit zal het ook mogelijk maken om de slapende tegoeden op de spaarboekjes te activeren.
Deze fiscale stimulans zal de vorm aannemen van een belastingvermindering via de personenbelasting, die zal worden toegekend aan de investeerders/natuurlijke personen die inzetten op een jonge onderneming.
Concreet gaat het (1) om een belastingvermindering van 45% als men investeert in een micro-onderneming en (2) om een belastingvermindering van 30% als men investeert in een opstartende KMO.

 

(1) Europese Commissie "Small Business Act", technische fiche 2014 – België
(2) Statistieken van het RSVZ

 

Interessantere crowdfunding
Een voordeliger fiscaliteit inzake crowdfunding zal de financiering van jonge startende ondernemingen ook vereenvoudigen.
Concreet zal diegene die kapitaal inbrengt of een lening toekent (tot 150.000 €) via een crowdfundingsplatform een fiscaal voordeel genieten, respectievelijk in de vorm van een belastingvermindering in de personenbelasting op de investering in kapitaal en een vrijstelling van roerende voorheffing op de rente op leningen.

De investeringen in kapitaal maken het voorwerp uit van een belastingvermindering van 30% (vennootschap) en 45% (microvennootschap).

 

14° “Plan voor Eerlijke Concurrentie” in de bouwsector

 

Willy Borsus en Bart Tommelein, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude hebben, samen met vakbonden, werkgeversorganisaties en administratie het ‘Plan voor Eerlijke Concurrentie in de bouwsector’ ondertekend. Dit plan bevat 40 concrete maatregelen om de sociale fraude en de sociale dumping in de sector efficiënt te bestrijden.
In de Belgische bouwsector gingen de afgelopen drie jaar niet minder dan 17.000 jobs verloren terwijl de bouwactiviteit toenam. Aan dit tempo dreigen de komende jaren tienduizenden jobs in ons land verloren te gaan. Grote boosdoeners zijn de oneerlijke concurrentie en sociale dumping, voornamelijk vanuit Oost- en Zuid-Europa. Ook het massale misbruik van de Europese verordening inzake detachering vormt een groot probleem.

Het “Plan voor Eerlijke Concurrentie” bevat 40 maatregelen op 3 niveaus: 26 nationale, 4 Benelux- en internationale en 10 Europese maatregelen. Een greep uit de actiepunten: uitbreiding van de verplichte registratie op bouwwerven, ons meldingssysteem Limosa voor buitenlanders versterken en nog beter benutten, misbruik van tijdelijke economische werkloosheid aanpakken, ongeoorloofd lage prijzen bij publieke aanbestedingen vermijden, het aantal onderaannemers in de verticale keten beperken tot twee per specialisme, sensibiliseringsacties organiseren…

 

15° Creatie van een dekking “overbruggingsrecht”

 

Er wordt een nieuw recht gecreëerd: het “overbruggingsrecht”. Dit maakt het mogelijk om een activiteit vroegtijdig stop te zetten en onder bepaalde voorwaarden het volgende te verkrijgen: uitkering gedurende 6 maanden met behoud van rechten om iemand in staat te stellen zich te richten op een andere activiteit (dispositief dat ook gebruikt kan worden in gevallen van faillissement of gedwongen stopzetting).

 

16° Liquidatieboni

 

De KMO’s kunnen voortaan elk jaar een deel van hun belastbare winst plaatsen op een afzonderlijke passiefrekening. Deze reserves maken het voorwerp uit van een vervroegde belasting van 10%, in plaats van de vroegere 25%.

 

17° Welvaartsaanpassing

 

Verhoging met 2% van:
- de pensioenen;
- de moederschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen;
- de adoptie-uitkering voor zelfstandigen;
- de overgangsuitkering voor zelfstandigen (ter herinnering, de overgangsuitkering is een soort tijdelijk overlevingspensioen voor de overlevende partner die nog te jong is om een echt overlevingspensioen te genieten);
- en het leefloon.

 

18° OCMW: transfer van budget om de extra lasten van de OCMW’s te compenseren

 

In 2015 werd, naar aanleiding van de maatregelen inzake de uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkeringen, 27,8 miljoen euro extra uit het budget “Maatschappelijke Integratie” specifiek gewijd aan de compensatie ten voordele van de OCMW’s. 

 

19° Landbouwcrisis

 

Een felle dagelijkse en bovendien uitermate legitieme strijd werd gestart om onze landbouwers te ondersteunen die het zwaar te verduren krijgen door de melk-, rundvlees-, varkensvleescrisis… De federale minister van Landbouw was, daar waar mogelijk, aanwezig op alle fronten om een ommekeer te bewerkstelligen en de prijscurve om te buigen: Europese Raden, ketenoverleg, ontmoetingen met de banksector, aan de zijde van onze boeren, nieuwe voorstellen om “de markt af te bakenen”…

 

20° Ontwikkeling van de export van landbouwproducten

 

De regering heeft van de export van onze landbouw- en agrovoedingsproducten een prioriteit gemaakt, met name via een versterking van de diensten verantwoordelijk voor de ondersteuning van de export bij het FAVV. De minister heeft verkregen dat vanaf 2016 1.47 miljoen euro extra per jaar gebruikt kan worden voor de versterking van de dienst internationale relaties van het FAVV die belast is met de export naar derde landen. Zo werd er bijvoorbeeld een exportprotocol voor varkensvlees ondertekend met China.

 

21° Ondersteuning van de kleine landbouwproducenten

 

Er werden extra budgettaire middelen toegewezen aan de invoering en vervolgens de werking van het volgende project: de oprichting bij het FAVV van een begeleidingscel voor kleine producenten. Het idee van deze cel is de operatoren te helpen (producenten, landbouwers, restaurateurs…) die dat willen om de regels die van kracht zijn op een zo praktisch en eenvoudig mogelijke manier toe te passen. Meer informatie, directe steun, gerichte begeleiding (bijvoorbeeld via een contactpersoon), aangepaste opleidingen, alles zal in het werk worden gesteld om de kleine operatoren de mogelijkheid te bieden zich in regel te stellen met de sanitaire normen. Deze demarche zal gebeuren in overleg met de landbouworganisaties en de specifieke begeleidingsdiensten van de gewesten, om zo goed mogelijk te beantwoorden aan de werkelijke noden van de operatoren en alle beschikbare middelen te optimaliseren.

 

22° Bestendiging van de fiscale vrijstellingsmaatregelen verbonden aan de GLB-steun

 

De maatregelen die de fiscale vrijstelling mogelijk maken van investerings- en vestigingssteun, alsook een vermindering op de directe GLB-steun, werden bestendigd, met andere woorden verlengd zonder beperking in de tijd. Het gaat om een maatregel van formaat voor de landbouwsector, die in werking is getreden op 1 januari 2015.

 

De winst voor de landbouwsector wordt geraamd op 20 miljoen € per jaar. In de praktijk:

• Directe steun: deze steun, die momenteel bestaat uit de zoogkoeienpremie en de eenmalige premie, zal blijven genieten van belastingverminderingen waardoor het belastingtarief daalt van 16,5 naar 12,5%.

 

• Vestigings- en investeringssteun: deze steun zal blijven genieten van een volledige belastingvermindering voor natuurlijke personen, met andere woorden een daling van het tarief van 16,5% in het normale stelsel naar 0%.

 

23° Vermindering/afschaffing van de bijdragen aan het dierengezondheidsfonds voor runderen en varkens

 

Het gaat om een maatregel ter ondersteuning van de sector van de rundvee- en varkenshouders via:
- een afschaffing van de bijdragen aan het dierengezondheidsfonds voor de sector “varken”, wat een besparing vertegenwoordigt van 3,6 miljoen €;
- een vermindering van de bijdragen met 57 % voor de sector rund, of een besparing voor de sector van bijna 4 miljoen €,

of een totale maatregel van 7,6 miljoen € direct in het voordeel van de landbouwers.

 

24° Uitstel van betaling van sociale bijdragen voor landbouwers in moeilijkheden

 

Het gaat om het toestaan van betalingsfaciliteiten en –termijnen zonder kosten inzake de betaling van sociale bijdragen. 

----------------------

 

24 maatregelen op een jaar. En dit is natuurlijk nog maar het begin …

 

Willy Borsus gaat de toekomst positief en met vertrouwen tegemoet: “Ik ben me ervan bewust dat er ons nog veel werk te wachten staat, maar wij zijn op de goede weg. Deze regering zal in 2019 worden beoordeeld op de talrijke socio-economische hervormingen die zij zal hebben doorgevoerd ten voordele van de koopkracht van de burger, de bestendiging van onze sociale zekerheid, de economische relance en de jobcreatie. Er ligt dus nog 4 jaar werk voor de boeg dat ik met overtuiging en vastberadenheid zal aanpakken ten voordele van de KMO’s, de zelfstandigen en de landbouwers.”