20 jul 2016 15:24

De regering keurt de oprichting goed van een “overbruggingsrecht” dat zelfstandigen zal toelaten hun activiteit stop te zetten om economische redenen

Op voorstel van ministers Willy Borsus en Maggie De Block, heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd houdende invoering van een overbruggingsrecht ten voordele van de zelfstandigen.


Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie Willy Borsus verklaarde “tevreden te zijn met deze maatregel die de zelfstandigen in moeilijkheden helpt, opdat zij vlotter opnieuw zouden kunnen beginnen. Daarnaast bevat deze regeling ook een positieve en geruststellende boodschap voor al diegenen die willen ondernemen”.

 

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block voegde eraan toe: “Wij blijven ijveren voor een verdere verbetering van het sociaal statuut van de meer dan 1mio zelfstandigen in ons land. Het overbruggingsrecht geeft hen een sociaal vangnet als ze in moeilijkheden verkeren. Zelfstandige ondernemers vormen de hoeksteen van onze welvaart en we moeten hun situatie aanpassen aan de realiteit van vandaag.”

 

Er bestond al een faillissementsverzekering en vandaag heeft de regering de uitbreiding goedgekeurd van deze verzekering naar de stopzettingen om economische redenen (wat we voortaan het “overbruggingsrecht” noemen). Het gaat om een werkelijke steun voor de zelfstandigen die een activiteit gedwongen moeten stopzetten om economische redenen.

 

De zelfstandige die een beroep doet op het overbruggingsrecht zal dus gedurende 12 maanden kunnen genieten van een uitkering van 1168,73€ (met gezinslast: 1460,45€).


De doelstellingen van de teksten die deze ochtend werden goedgekeurd, zijn de volgende:


• De ontwikkeling verzekeren van deze nieuwe pijler, door de gevallen van stopzetting die momenteel beoogd worden door de huidige voorzieningen uit te breiden naar de gevallen waar de zelfstandige zich in financiële moeilijkheden bevindt op het moment van de stopzetting. Hij moet daarvoor ofwel begunstigde zijn van een leefloon, ofwel een vrijstelling van sociale bijdragen hebben genoten gedurende een bepaalde tijd, ofwel inkomsten hebben die lager zijn dan de drempel van 13.010,66 euro. Voor deze uitbreiding is de duur van de dekking verbonden aan de lengte van de loopbaan als zelfstandige (het overbruggingsrecht kan gebruikt worden gedurende maximaal een jaar voor de hele duur van de loopbaan als zelfstandige);
• Uitbreiding van de dekking ziekte-invaliditeit naar het luik uitkeringen;
• Invoering van een nieuwe algemene voorwaarde voor de toekenning van de dekkingen: minimaal vier kwartaalbijdragen effectief betaald hebben over de periode van 16 kwartalen die voorafgaat aan de stopzetting.


Op basis van deze teksten zal de nieuwe regeling overbruggingsrecht recht geven op twee dekkingsluiken (financiële uitkeringen en behoud van rechten inzake ziekte-invaliditeit), in het kader van vier pijlers: faillissement, collectieve schuldenregeling, gedwongen onderbreking en de nieuwe pijler “economische moeilijkheden”.


De ontwerpen worden voor advies voorgelegd aan de Raad van State.