29 jul 2016 10:33

Een historische stap : vanaf maandag zijn de minimumpensioenen voor zelfstandigen en loontrekkenden gelijkgeschakeld

Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMOs, Landbouw en Maatschappelijke Integratie Willy Borsus is gelukkig dat hij het kan aankondigen : vanaf 1 augustus eerstkomend zullen de minimumpensioenen voor zelfstandigen en loontrekkenden gelijkgeschakeld zijn. 

Willy Borsus licht toe  : “Dit is historisch. Na jaren strijd hebben we eindelijk een volledige gelijkschakeling bereikt van de minimumpensioenen van zelfstandigen en loontrekkenden. We hebben in verschillende stappen moeten werken maar deze onrechtvaardigheid is eindelijk hersteld”. 

 

Het minimaal gezinspensioen bedraagt nu 1.460,45 €. Voor een alleenstaande gaat het om 1.168,73 €. Tenslotte bedraagt het overlevingspensioen 1.150,35 €. Vanaf maandag zijn deze bedragen dus zowel geldig voor zelfstandigen als voor loontrekkenden. 

 

Door indexeringen, aanpassingen aan de welvaart en geleidelijke gelijkschakeling, zijn de minimumpensioenen van zelfstandigen dit jaar 4 keer gestegen.

 

De gelijkschakeling van pensioenen komt bovenop andere maatregelen die reeds werden genomen om het sociaal statuut van de zelfstandige op te waarderen, meer bepaald :


het overbruggingsrecht : een nieuwe verzekering voor zelfstandigen die om economische redenen hun activiteit noodgedwongen moeten stopzetten : de zelfstandige die een beroep doet op het overbruggingsrecht zal gedurende 12 maanden kunnen rekenen op een schadeloosstelling van 1168,73€ ;
 de afschaffing van de grenzen aan de toegelaten activiteit voor de gepensioneerden, zowel loontrekkenden als zelfstandigen. Bedoeling hiervan is aan de gepensioneerde loontrekkenden en zelfstandigen toe te laten zonder beperking een beroepsactiviteit uit te oefenen als ze 65 jaar zijn of een loopbaan hebben van 45 jaar. Tevoren moesten twee voorwaarden samen vervuld zijn : 65 zijn en een loopbaan hebben van 42 jaar. 
 de kwartalen die voortaan in aanmerking worden genomen voor de berekening van het pensioen van de zelfstandigen : voordien stopte de pensioenberekening automatisch op 31 december van het jaar voorafgaand aan de datum van het pensioen. Zelfstandigen die na 31 december nog werkten haalden voor hun pensioenberekening geen voordeel uit deze bijkomende kwartalen. Voortaan telt elk trimester dat na 31 december nog wordt gepresteerd.
 maatregelen ten voordele van zelfstandige mantelzorgers : het systeem staat vandaag open voor de zelfstandige die een zwaar ziek familielid tot de tweede graad of een zwaar ziek gezinslid verzorgt of bijstaat. Het wordt uitgebreid naar de zelfstandige die moet zorgen voor een gehandicapt kind van minder dan 25 jaar.
 de uitbreiding van het moederschapsverlof voor vrouwelijke zelfstandigen met 4 weken, met de mogelijkheid dit verlof niet alleen per week op te nemen maar ook voltijds of halftijds, net als de vrijstelling van betaling van sociale zekerheidsbijdragen met behoud van rechten voor het kwartaal dat volgt op de bevalling.


Het is dus een grote hoeveelheid maatregelen die sinds 2015 werd genomen om de pensioenen van zelfstandigen zo veel mogelijk op te waarderen en rechtvaardig te maken.

 

Willy Borsus voegt hieraan toe : « Dit minimaal pensioenbedrag ligt nog te laag. Daarom hebben we op 20 juli de oprichting gelanceerd van een tweede pensioenpijler voor zelfstandigen”.