19 jul 2018 19:23

Agenda van de ministerraad van 20 juli 2018

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Overheidsopdracht voor de informaticaondersteuning voor de projecten van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging
 • Gecoördineerd schuldenplan in de strijd tegen armoede
 • Aanduiding van leden in de raad van bestuur van de stichting Academia Belgica
 • Regie der gebouwen - Herziening van de bezettingsnorm
 • Bevoegdheden van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
 • Verplichtingen omtrent verwerking van passagiersgegevens opgelegd aan vervoerders en reisoperatoren
 • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
 • Overheidsopdrachten voor de FOD Binnenlandse Zaken
 • Overheidsopdracht voor bewakingsdiensten voor rekening van de FOD Binnenlandse Zaken en verschillende deelnemende FOD's
 • Overheidsopdracht voor bewakingsdiensten voor twee gebouwen van de FOD Financiën
 • Domaniale wet
 • Federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten
 • Rapportage-nota van het redesignprogramma van de federale overheid
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Diverse bepalingen en wijzigingen op vlak van de betaling van de factuur en minnelijke invordering
 • Vergemakkelijking van de toegang tot gepubliceerde werken voor blinden en visueel gehandicapten
 • Wijziging van de wet over de rechten van de vrijwilligers
 • Instelling van een vrij aanvullend pensioen voor de werknemers
 • Spoorwegpolitie: voorwaarden inzake selectie en aanwerving van de vaststellende en bestraffende beambten
 • Wijzigingen die betrekking hebben op spoorveiligheid
 • Voorlopige regels voor de beheerscontracten van NMBS en van Infrabel
 • Vervanging van de voorzitter en benoeming van een lid van de raad van bestuur van Enabel
 • Instemming met het aanvullend protocol van Nagoya-Kuala Lumpur over bioveiligheid
 • Instemming met het akkoord tussen België en Australië over luchtdiensten
 • Instemming met het verdrag van de Raad van Europa tegen de handel in menselijke organen
 • Instemming met het akkoord tussen België en Hongkong over de automatische uitwisseling van inlichtingen op vlak van financiële rekeningen
 • Instemming met het protocol tot wijziging van het verdrag betreffende een Europees voertuig- en rijbewijsinformatiesysteem
 • Instemming met de wijziging van het verdrag over de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart
 • Instemming met het protocol dat het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom wijzigt
 • Overeenkomst tussen België en Benin over luchtvervoer
 • Instemming met de overeenkomst over de sociale zekerheid tussen België en Kosovo
 • Varia