14 feb 2014 14:57

Ambachtslieden: erkenning en bescherming van een knowhow!

Sabine LARUELLE, minister van Zelfstandigen en KMO’s, is verheugd dat de Kamer van Volksvertegenwoordigers tijdens de plenaire vergadering van donderdag 13 februari haar wetsontwerp heeft goedgekeurd met het oog op de wettelijke definitie van de ambachtsman en de ambachtsonderneming.

Momenteel telt ons land meer dan 270.000 ondernemingen die actief zijn in de ambachtssector, of 35% van alle btw-plichtige vennootschappen. Met deze wettelijke definitie wordt de knowhow van de ambachtslieden erkend en beschermd!

 

Volgens het wetsontwerp is een ambachtsman “een natuurlijk persoon of een rechtspersoon – ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen – actief in de productie, de transformatie, de reparatie, de restauratie van voorwerpen, de levering van diensten waarvan de activiteiten in essentie betrekking hebben op manuele aspecten, op een authentiek karakter, en die een zekere kennis ontwikkelen gericht op kwaliteit, traditie, creatie of innovatie”. Deze definitie maakt van de ambachtslieden volwaardige zelfstandigen.

 

Een Commissie “Ambachtslieden”, samengesteld uit leden van de representatieve organisaties van zelfstandigen en KMO’s, zal worden aangesteld. Deze zal op basis van een schriftelijke kandidatuur oordelen of de concrete activiteit van een kandidaat ambachtsman voldoet aan de algemene criteria van de wettelijke definitie.

 

De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO zal binnen een termijn van een maand na de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad, een logo voorstellen waarmee de ambachtslieden die deze erkenning genieten, zich kenbaar kunnen maken. 

 

Voor minister LARUELLE: “In België is de ambachtssector, die 320.000 mensen tewerkstelt, een belangrijk onderdeel van ons economisch weefsel. Met de invoering van een wettelijke definitie van de ambachtsman, wordt hun knowhow erkend en hun werk gevaloriseerd en beschermd! De ambachtslieden, die aldus erkend zullen worden door de Commissie Ambachtslieden, zullen gebruik kunnen maken van een logo dat hun hoedanigheid van ambachtsman kenbaar maakt. Deze erkenning zal meer visibiliteit geven aan de ambachtsman en meer transparantie aan de consument!”

! »