14 feb 2014 16:16

Diergeneeskundige rechtspersoon krijgt eindelijk een wettelijke erkenning

Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO’s, Zelfstandigen en Landbouw, is verheugd dat de Kamer tijdens de plenaire vergadering enerzijds het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 december houdende oprichting van de Orde der Dierenartsen en anderzijds het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde heeft goedgekeurd.

Momenteel kunnen enkel dierenartsen als natuurlijk persoon ingeschreven zijn bij de Orde der Dierenartsen en de diergeneeskunde uitoefenen, zelfs als zij het beroep uitoefenen in het kader van een vennootschap.

 

Na overleg met de diergeneeskundige sector, zorgt het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 december 1950 houdende de oprichting van de Orde der Dierenartsen ervoor dat diergeneeskundige associaties met rechtspersoonlijkheid erkend zullen kunnen worden als “diergeneeskundige rechtspersoon”. Door deze maatregel zullen zij zich met name bij de Orde der Dierenartsen kunnen inschrijven en dus ook erkend worden door de FOD Volksgezondheid.

 

Via deze erkenning zal ook een “diergeneeskundige rechtspersoon” sanitaire contracten kunnen afsluiten met een veehouder. Tot op vandaag kan enkel een dierenarts als natuurlijk persoon dat. Alle dierenartsen-vennoten binnen de vennootschap zullen in de toekomst dus dezelfde rechten en plichten hebben in het kader van deze contracten. 

 

Dit ontwerp bepaalt ook de creatie van een speciaal register voor buitenlandse dierenartsen die tijdelijk en occasioneel de diergeneeskunde willen uitoefenen op ons grondgebied. Tot slot voorziet het ontwerp op vraag van de Hoge Raad van de Orde der Dierenartsen ook wijzigingen van sommige bepalingen betreffende de samenstelling en de werking van deze Orde.

 

In aanvulling op de wijziging van de wet van 1950, is het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde erop gericht deze laatste aan te passen aan de uitoefening van de diergeneeskunde in vennootschapsvorm, enerzijds door de diergeneeskundige rechtspersoon burgerlijk aansprakelijk te maken en anderzijds de dekking op te leggen van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor natuurlijke en rechtspersonen die ingeschreven zijn bij de Orde.

 

Minister Laruelle: “Deze erkenning moderniseert de uitoefening van de diergeneeskunde door de uitoefening ervan in vennootschapsvorm mogelijk te maken zoals al het geval is voor andere vrije beroepen. Hiervoor werd veel overleg gepleegd met de Ordes en de beroepsorganisaties van dierenartsen. De doelstelling bestaat erin het werk van de dierenartsen in associaties en dat van hun toekomstige klanten te vereenvoudigen door de opvolging van gereglementeerde dierziekten gemakkelijker te maken. Zowel de dierenartsen als de sector van de veehouderij waren vragende partij voor deze erkenning.”