10 nov 2022 13:59

Arbeidsongeschikte zelfstandigen zullen zonder voorafgaande toestemming van de adviserende geneesheer weer aan het werk kunnen: de tekst van Clarinval goedgekeurd door Ministerraad

Vandaag donderdag 10 november heeft de Ministerraad op voorstel van David Clarinval, minister van Zelfstandigen, een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd in verband met de arbeidsongeschiktheidsverzekering van zelfstandigen. Arbeidsongeschikte zelfstandigen zullen vanaf 1 januari 2023 hun activiteit kunnen hervatten zonder voorafgaande toelating van de adviserende geneesheer. Ook zullen de zelfstandigen de niet-rechtstreekse zorg en ondersteuning van personen met een handicap, mits het respecteren van enkele voorwaarden, niet meer moet onderbreken tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid.

In het kader van het terug-naar-werk-traject werd op vraag van minister Clarinval een werkgroep opgericht, bestaande uit leden van het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen en leden van de Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, om dit traject uit te werken. Uit een rapport van deze werkgroep bleek dat er nood is aan een grotere flexibiliteit wanneer de zelfstandige zijn (aangepaste) activiteit wil hervatten na een periode van arbeidsongeschiktheid. Een zelfstandige kan momenteel toelating krijgen van de adviserend arts van zijn ziekenfonds om een activiteit gedeeltelijk uit te oefenen met het oog op een volledige arbeidsmarktre-integratie of op een gedeeltelijk re-integratie. De toelating moet echter de werkhervatting vooraf gaan.

In het bijzonder wordt door het Beheerscomité voorgesteld dat de zelfstandige – net zoals al is bepaald in het stelsel van de werknemers – het werk op een aangepaste wijze kan hervatten alvorens de adviserend arts een beslissing heeft genomen en het dus zou volstaan dat de zelfstandige de aangepaste werkhervatting meedeelt en de toelating aan de adviserend arts vraagt uiterlijk de eerste werkdag voorafgaandelijk deze aangepaste werkhervatting.

Daarom heeft minister Clarinval op aanbeveling van de werkgroep een harmonisatie van het statuut van de zelfstandigen voorgesteld, zodat het overeenkomt met wat reeds voor werknemers geldt. De afstemming op het statuut van loontrekkenden gaat in op 1 januari 2023.

Bovendien worden in hetzelfde ontwerp de regels vastgelegd met betrekking tot de uitoefening tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid van  een activiteit in het kader van niet-rechtstreekse toegankelijke zorg en ondersteuning van een persoon met een handicap, gefinancierd via een persoonlijk assistentiebudget of persoonsvolgend budget. Mits het voldoen aan een aantal voorwaarden, verhindert dit dat de arbeidsongeschikte zelfstandige die deze zorgen aan iemand verleent zijn ziekte-uitkering zou verliezen.

David Clarinval, minister van Zelfstandigen: “Met deze beslissing verbeteren we het statuut van de zelfstandige, wat een van mijn prioriteiten is deze legislatuur. Daarbovenop willen we arbeidsongeschikte zelfstandigen aanmoedigen om sneller terug te keren naar de arbeidsmarkt door hen meer flexibiliteit aan te bieden bij het hernemen van hun activiteiten.”