27 jun 2013 14:13

College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2012 van de correctionele parketten voor

De correctionele parketten ontvingen in 2012 ruim 3% minder strafzaken dan in 2011. Het gaat om de eerste afname sinds 2007. Bovendien lag het aantal zaken dat door de correctionele parketten in 2012 werd afgesloten hoger dan het aantal binnengekomen zaken. Opvallend hierbij is de toename van het aantal zaken afgesloten via minnelijke schikking of bemiddeling in strafzaken. De stock van hangende zaken op 31 december 2012 is dan ook met 7% afgenomen in vergelijking met een jaar eerder. Dit blijkt uit de tiende editie van de jaarstatistiek van de correctionele parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg, die vandaag door het College van Procureurs-generaal wordt gepubliceerd.

In 2012 zijn op de correctionele parketten 707.473 dossiers binnengekomen, tegenover 731.009 in 2011. Dit is een afname van 3%. Het gaat om de eerste daling in vijf jaar tijd. Tussen 2007 en 2011 kende de instroom van geopende of heropende strafzaken immers een gestage toename, van 703.344 zaken in 2007 naar 731.009 in 2011 (+4%). Deze tendens is in 2012 dus terug omgebogen.

De afname ten opzichte van 2011 is vooral het gevolg van een verminderde instroom van 'drugsdelicten' (-16%), van zaken m.b.t. 'vernielingen, beschadigingen en brandstichting' (-15%, o.a. vandalisme en graffiti), en van dossiers m.b.t. 'opzettelijke slagen en verwondingen' (-7%). Verder is er een opvallende afname van het aantal zaken in de rubrieken 'ontucht & seksuele uitbuiting' (-9%) en 'familiale sfeer' (-8%). Daartegenover staat - net als de vorige jaren - een opmerkelijke stijging van het aantal dossiers inzake 'informaticabedrog' (+33%). Ook werden er in 2012 aanzienlijk meer dossiers aangelegd inzake financieel-economische criminaliteit: ten opzichte van 2011 zijn de rubrieken 'economische aangelegenheden', 'heling & witwas' en 'financiële aangelegenheden' toegenomen met respectievelijk 16%, 10% en 6%.

Het aantal strafzaken dat door de correctionele parketten in de loop van 2012 werd afgesloten is eveneens licht gedaald ten opzichte van 2011, zij het in mindere mate dan de instroom: van 718.703 afgesloten zaken in 2011 naar 712.924 zaken in 2012 (-1%). Onder meer het aantal zonder gevolg gestelde zaken nam af. Dit is het gevolg van een geringer aantal zaken dat werd geseponeerd omwille van opportuniteitsredenen, waarbij strafvervolging niet opportuun wordt geacht (-6%). Zo lag het aantal zaken dat werd geseponeerd omwille van 'andere prioriteiten' 11% lager dan in 2011, terwijl het aantal zondergevolgstellingen wegens de 'wanverhouding tussen de gevolgen van strafvervolging en de maatschappelijke verstoring' afnam met 9%. Daartegenover staat wel dat er 12% meer zaken werden geseponeerd omwille van 'te weinig recherchecapaciteit'. Mogelijks houdt dit verband met de hierboven vermelde toename van het aantal zaken m.b.t. informaticabedrog. Dit type misdrijf vereist immers vaak gespecialiseerde kennis van zowel politiediensten als parketmagistraten. In tegenstelling tot de zondergevolgstellingen omwille van opportuniteitsredenen bleef het aantal seponeringen op grond van een technisch motief, waarbij strafrechtelijke vervolging niet mogelijk is (bv. wegens onbekende dader, onvoldoende bewijzen, geen misdrijf), nagenoeg stabiel ten opzichte van vorig jaar. Het aantal zaken dat werd overgemaakt aan de bevoegde ambtenaar met het oog op een administratieve geldboete lag dan weer 11% hoger dan in 2011, terwijl het aantal zaken dat werd geseponeerd na een pretoriaanse probatie met 14% is afgenomen.

Een opvallende vaststelling is de verschuiving van de klassieke vormen van strafvervolging (rechtstreekse dagvaarding en vaststelling voor de raadkamer met het oog op de regeling van de rechtspleging) naar een meer intensieve uitstroom via alternatieve afhandelingsmogelijkheden. Het aantal zaken dat in de loop van 2012 werd afgesloten na betaling van een minnelijke schikking ligt immers ruim een derde (34%) hoger dan in 2011, terwijl het aantal zaken afgesloten na het succesvol voltooien van een bemiddeling in strafzaken met 22% toenam. Het aantal zaken dat rechtstreeks werd gedagvaard of werd vastgesteld voor de raadkamer is daarentegen gedaald met respectievelijk 5% en 9% ten opzichte van 2011.

Tenslotte blijkt ook de stock van hangende zaken te zijn afgenomen tijdens 2012. Op 31 december 2012 waren er 241.559 hangende zaken op de correctionele parketten. Een jaar eerder waren dit er nog 258.430. Dit is een afname van 7%.


Documenten in bijlage:
1. Hoe de cijfers van het Openbaar Ministerie correct interpreteren?
2. Presentatie statistisch analisten en online cijfermateriaal m.b.t. correctionele parketten

Bron:
College van Procureurs-generaal
Ernest Allardstraat 42
1000 Brussel
www.openbaarministerie.be

Contact:
Voor bijkomende inlichtingen en specifieke vragen over het cijfermateriaal of over de interpretatie ervan kan u terecht bij het College van Procureurs-generaal, via het e-mailadres sa-as.colpg@just.fgov.be.