22 dec 2015 11:26

Crisis in de varkenssector : een akkoord in het "ketenoverleg"

Op de vergadering van 21 december 2015, onder het voorzitterschap van de heer Willy Borsus, minister van Landbouw, en de heer Kris Peeters, minister van Economie, zijn alle representatieve organisaties die lid zijn van het ketenoverleg unaniem akkoord gegaan met een tekst die zal worden voorgelegd aan de Mededingingsautoriteiten om een dringende maatregel in te voeren in het kader van de crisis in de varkenssector.

Er moeten nog bijkomende praktische modaliteiten worden uitgewerkt voor deze tekst.

 

Dit zijn alvast de belangrijkste aspecten:

 

1. Het ketenakkoord van 31 augustus 2015 voor wat het luik ‘varkens’ betreft wordt integraal vervangen door huidig akkoord;
2. Met de duidelijke doelstelling om een fonds samen te brengen van 15 miljoen euro op basis van 0,15 euro/kg vers varkensvlees, gecommercialiseerd gedurende maximum 12 maanden;
3. Een bedrag van 10 miljoen euro is  gegarandeerd;
4. Het vooropgestelde doel van 15 miljoen euro onder punt 2 wordt ondersteund en gestimuleerd door middel van een positieve lijst die gecontroleerd zal worden door een onafhankelijke instelling;
5. Prefinanciering wordt goedgekeurd op basis van een dringende oproep aan de leden van het ketenoverleg  gericht op het verzekeren van een minimale prefinanciering van 7,5 miljoen euro;
6. De keten nodigt alle partijen uit hun bijdrage ter ondersteuning van de varkenssector in dit fonds te storten;
7. Bij het uitblijven van enig princiepsakkoord over de prefinanciering  voor 8 januari 2016 vervalt onderhavig akkoord;
8. De Ministers vragen de verschillende partijen om onmiddellijk de gedachtenwisseling op te starten over structurele maatregelen;
9. Wat vooraf gaat is goedgekeurd onder voorbehoud van akkoord door de Belgische mededingingsautoriteiten na overleg met de Europese instanties.


Modaliteiten van het mecanisme

 

Een aparte lijn op de facturen van de slachthuizen/uitsnijderijen/groothandels aan de B2C-kanalen in België (zijnde retail, slagers en horeca);

 

Onder “vers varkensvlees” verstaan we alle  varkensvlees dat vers in België verkocht wordt aan de consument (niet bestemd voor export) en dus niet verwerkt wordt in vleeswaren. Gehakt, worsten, ... vallen onder het toepassingsgebied van zodra ze varkensvlees bevatten (of m.a.w. geen grens o.b.v. het percentage varkensvlees). We stellen een gedifferentieerd tarief van deze tijdelijke varkenstoeslag voor naargelang het gaat om halve karkassen (x cent/kg ), ontbeende technische stukken klaar om te versnijden (y cent/kg (1) ) of consumentenverpakkingen/verpakkingen klaar voor verkoop (15 cent/kg).

 

Samengevat:

 

Alle Belgische slachthuizen/uitsnijderijen/groothandels :


- rekenen een toeslag van x€ (1) per verkochte kilogram halve karkassen, y€ (1) per verkochte kilogram ontbeende technische stukken klaar om te versnijden en 0,15 € per verkochte kilogram consumentenverpakkingen/verpakkingen klaar voor verkoop aan de retailers, slagers, horeca op de Belgische markt (dwz NIET bestemd voor export) aan;


- de betrokken actoren vermelden dit op een aparte lijn op hun factuur;


- onafhankelijk van de prefinanciering , de betrokken actoren die storten in het fonds storten enkel  na ontvangst deze steun door aan het fonds;


- De Belgische slachthuizen/uitsnijderijen/groothandels rekenen deze exceptionele toeslag niet aan aan de vleeswarenbedrijven;


Voorwaarden:

 

- Deze toeslag staat buiten elke prijsdiscussie en kan geen aanleiding geven tot het wijzigen van bestaande contracten of het onderhandelen van nieuwe;


- Dit wordt gecontroleerd door een extern controlemechanisme;


- Deze maatregel is uitzonderlijk, éénmalig en niet voor herhaling vatbaar;


- Zolang het akkoord loopt, ziende partners van het ketenoverleg af van acties die eventueel economische schade kunnen berokkenen  aan de operatoren uit de agrovoedingsketen.

 

Partijen komen overeen om het akkoord zo snel mogelijk tot uitvoering te brengen.

 

(1) Nog te berekenen op basis van gemiddeld rendement van versnijding